Notícies

La Sindicatura de Greuges de Barcelona proposa la creació d’un Punt d’Assessorament, Derivació i Acompanyament per famílies de persones empresonades

La defensoria publica un informe sobre l’atenció a les famílies de persones empresonades residents a Barcelona i la seva àrea metropolitana

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat l’informe L’atenció a les famílies de persones empresonades residents a Barcelona i la seva àrea metropolitana, en què s’analitza l’afectació de drets d’aquest col·lectiu. Aquest estudi posa de manifest mancances específiques en el suport que reben aquestes persones i apunta a solucions en dues direccions: un seguit de recomanacions a les administracions públiques i la proposta de creació d’un Punt d’Assessorament, Derivació i Acompanyament (PADA) per a famílies de persones preses.

Per un correcte abordatge d’aquesta situació tenint en compte la seva dimensió metropolitana, l’informe ha estat elaborat en col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya, el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya, i els síndics i síndiques de Badalona, Cornellà, L’Hospitalet, Rubí, Sabadell, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat de Llobregat i Terrassa.

Les famílies de persones empresonades, un col·lectiu invisibilitzat

Habitualment s’han invisibilitzat les necessitats de les famílies de les persones empresonades i els problemes que han d’afrontar, alhora que es fa palesa una certa manca de protecció institucional envers aquest col·lectiu. L’objectiu de la recerca consisteix en analitzar com es pot ajudar a revertir aquesta situació i a pal·liar aquests problemes i necessitats des dels serveis municipals.

Aquest informe busca diagnosticar la situació de les famílies de persones preses per detectar mancances o deficiències en l’atenció per part de les administracions públiques, així com elaborar recomanacions o propostes de millora.

Per arribar en aquest diagnòstic s’ha fet una recerca documental, que ha permès elaborar una radiografia dels problemes i establir una relació de les necessitats, i una recerca empírica amb entrevistes, qüestionaris i dinàmiques de grup focalitzades que han servit per valorar els serveis existents, el grau de coneixement d’aquests i la cobertura de necessitats. Necessitats que han estat dividides en quatre àmbits: les derivades de l’impacte emocional i psicosocial, les vinculades a la relació amb la institució penitenciària, les derivades de l’impacte econòmic i laboral, i per últim aquelles vinculades a la qüestió de salut física i mental.

Necessitats principals de les famílies de persones empresonades

De la primera part de l’estudi es poden extreure les necessitats principals que tenen les famílies de les persones empresonades:

●   Necessitat d’informació, orientació i acompanyament, tant sobre l’afectació sociofamiliar, com respecte de la situació de la persona empresonada i el funcionament mateix del sistema penitenciari.

●   Necessitat de suport psicològic a l’inici de l’empresonament, durant aquest i un cop es produeix l’alliberament.

●   Necessitat de suport jurídic per atendre incidències o sol·licituds, així com les situacions d’indefensió.

●   Necessitat d’orientació, assessorament i acompanyament en qüestions econòmiques i laborals.

●   Necessitat d’orientació, assessorament i acompanyament en qüestions de salut física i mental.

Propostes a les administracions públiques

L’informe permet apreciar com, tot i que la política penitenciària catalana considera les famílies un agent fonamental en el procés de desistiment i reinserció, els serveis que es posen a disposició d’aquestes famílies no tenen capacitat per donar resposta a gran part de les seves necessitats. En aquest context, es fan paleses una sèrie de mancances pel que fa a la cobertura d’aquestes necessitats, les quals es poden agrupar en dos blocs principals:

 1. Dèficit en la informació, orientació i assessorament
 2. Manca de suport psicosocial amb què es troben la major part d’aquestes persones per fer front a l’experiència de l’empresonament del seu o la seva familiar

Per aquest motiu, aquest informe inclou propostes o recomanacions dirigides a administracions públiques que escapen a les competències municipals, com la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) i el Programa de Salut Penitenciària de l’Institut Català de Salut (ICS), organitzacions que depenen en última instància de la Generalitat de Catalunya. El llistat de recomanacions estan disponibles tant a l’informe com al seu resum executiu.

En l’àmbit de la competència municipal, es recomana als Serveis Socials d’Atenció Primària:

●   Considerar el fet que la persona usuària dels Serveis Socials tingui una persona de la seva unitat familiar privada de llibertat com a una variable que pot augmentar-ne el risc d’exclusió social.

●   Quan  la persona usuària dels serveis socials municipals tingui algun familiar en privació de llibertat, tenir en compte els possibles problemes i necessitats en l’àmbit econòmic i laboral.

●   Quan la persona usuària dels serveis socials municipals tingui algun familiar en privació de llibertat, potenciar la coordinació amb els serveis socials penitenciaris, amb l’objectiu de garantir la cobertura de les seves necessitats.

Però la recomanació principal en l’àmbit municipal és la creació d’un Punt d’Assessorament, Derivació i Acompanyament (PADA) per a famílies de persones preses a la ciutat de Barcelona.

La creació del primer PADA a Barcelona

La proposta més rellevant d’aquest informe és la de crear un servei municipal nou per a famílies de persones empresonades. Un PADA on es pugui atendre les famílies de manera personalitzada, donant informació i orientació sobre els seus problemes, necessitats i casuístiques particulars. Un servei centralitzat (a l’estil d’una finestreta única), davant la gran diversitat de recursos potencialment disponibles i als quals se’ls pugui derivar i acompanyar. Un espai independent de l’Administració Penitenciària mateixa.

Aquesta proposta de punt d’atenció es basa en experiències i serveis similars d’Europa i Amèrica Llatina, i fins i tot es mira com possible inspiració de cara al disseny dels PADA el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona, tot i oferir atenció sobre altres situacions i col·lectius.

En una primera delimitació de les funcions d’aquest PADA de la ciutat de Barcelona, haurien de ser:

 • Centralització de l’atenció a les famílies de persones empresonades: el PADA vol constituir-se en un únic punt on atendre qualsevol problema o necessitat.
 • Atenció personalitzada i confidencial: el PADA ha de garantir una atenció personalitzada i confidencial.
 • Informació: es podria informar sobre el funcionament general del sistema penitenciari, els passos per fer davant d’incidències viscudes, els diferents recursos socials, i les entitats que poden ajudar en termes de suport mutu.
 • Orientació i assessorament: des del PADA es pot dur a terme una orientació i assessorament ajustats a la casuística particular de cada usuari/ària del servei.
 • Derivació: El PADA està pensat per atendre les famílies, analitzar els problemes que presenten, informar-les, orientar-les, assessorar-les i, un cop fet això, derivar-les cap als recursos existents. Això pot permetre, també, augmentar l’ús d’aquests recursos, sovint desconeguts per les famílies.
 • Acompanyament: Des del PADA, si es considera necessari, es pot fer un acompanyament en aquests processos per ajudar a dur-los a terme i fer-ne el seguiment.
 • Suport psicosocial: Els PADA haurien d’oferir suport psicosocial i potenciar l’accés d’aquestes persones a recursos o professionals amb capacitat per donar una resposta adaptada a les necessitats d’àmbit psicosocial que puguin presentar.
 • Documentació: Entre les tasques del PADA també hi hauria l’elaboració d’informes anuals sobre les situacions i incidències ateses.

Aquesta proposta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona té com a objectiu la creació d’un primer PADA a la ciutat de Barcelona que es pugui replicar posteriorment a altres indrets del territori

Notícies

La Sindicatura recomana facilitar les altes i baixes telemàtiques de vehicles de la zona de resident d’AREA

Zona verda d'aparcament per resident d'AREA

La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomana habilitar la tramitació per mitjans electrònics de la baixa de la zona de resident d’AREA o de canvi d’un vehicle per un altre.

Arran de la queixa d’un ciutadà per les dificultats per tramitar, de forma digital, la baixa d’un vehicle de l’Àrea Verda i l’alta del nou vehicle, la defensoria troba necessari incorporar el tràmit de baixa de vehicles al portal de tràmits de l’Ajuntament, absent sota el pretext de que la baixa es fa sense comunicació ciutadana, utilitzant les bases de dades del padró municipal i de la Direcció General de Trànsit.

La baixa de vehicles de la zona de resident d’AREA

Segons la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC), l’Ajuntament consulta les bases de dades del padró municipal i de la Direcció General de Trànsit de manera periòdica i, en el cas que els vehicles deixin de complir els requisits per gaudir dels drets de resident d’AREA, els dona de baixa sense que s’hagi de fer cap tràmit. Per aquesta raó, no ha habilitat cap mitjà telemàtic per comunicar la baixa d’un vehicle, tot i que sí accepta aquestes comunicacions de manera telefònica.

S’entendria la lògica d’aquest procediment si la baixa d’un vehicle de la zona de resident d’AREA es donés, de forma majoritària, per canvi de domicili o per no continuar disposant del vehicle. Però el canvi d’un vehicle per un altre és, probablement, una situació que té lloc amb freqüència, i la ciutadania hauria de poder fer els tràmits corresponents de forma electrònica.

La ciutadania ha de poder escollir com comunicar-se amb l’Administració

Tot i així, cal reconèixer que el fet que existeixi l’opció del tràmit telefònic gratuït constitueix una opció fàcil i assequible per a la ciutadania. En aquest sentit, per tant, l’Ajuntament vetlla perquè les persones puguin exercir els seus drets i deures a través de mitjans alternatius, com preveu l’article 5 de la “Carta de ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona”.

Però com marca la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques han de poder escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. D’aquesta manera, tenint en compte la freqüència amb que es dona la necessitat de comunicar la baixa d’un vehicle, seria adient garantir que la ciutadania pugui fer-ho de manera telemàtica.

Notícies

Preocupació a la Sindicatura per dificultats en l’empadronament de persones sense llar

Dos membres dels serveis socials conversen amb persones sense llar - empadronament sense llar

Arran de la queixa de diverses entitats socials, la defensoria ha demanat informació al consistori per saber si ha canviat el circuit per la tramitació dels informes de coneixement de residència

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat informació a l’Ajuntament de Barcelona sobre la tramitació dels informes de coneixement de residència (ICR), necessaris per garantir l’empadronament de persones sense domicili fix a la ciutat.

Aquesta petició d’informació parteix de la queixa d’una entitat social que atén a persones que estan en situació de carrer i que necessiten empadronar-se, i coincideix amb el que també manifesten diverses entitats. Segons aquesta queixa, l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’Ajuntament de Barcelona, on aquesta entitat es dirigia habitualment per fer aquest tràmit, ara no registra les peticions per fer l’ICR i se’ls dirigeix a altres serveis, la qual cosa endarrereix el procés d’empadronament diversos mesos.

Dificultats i canvis al circuit de tramitació

L’entitat promotora de la queixa expressa que va acudir a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’Ajuntament de Barcelona a presentar la instància per demanar l’ICR, tal com feia habitualment. Des de fa alguns mesos, al dia següent de fer aquesta gestió les persones interessades rebien un missatge al seu telèfon mòbil conforme no s’havia pogut comprovar la seva residència al municipi, sense que prèviament rebessin cap trucada.

En alguna ocasió, el telèfon de contacte facilitat a la instància era el de persones treballadores de l’entitat, que van poder comprovar aquesta pràctica municipal.

L’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques ha comunicat recentment a l’entitat promotora de la queixa que ja no emeten ICR i que cal acudir al SAIER o al Servei d’inserció Social (SIS), en el supòsit que la persona faci més d’un any que resideix a Barcelona.

Tant al SAIER com al SIS cal anar amb cita prèvia, i no hi ha disponibilitat fins a un mínim de tres mesos. Posteriorment, s’ha de fer un seguiment, entrevistes, etc. Entretant, la persona no pot accedir als serveis que requereixen d’empadronament, (com els serveis de salut) i les persones que tenen menors a càrrec tampoc els poden escolaritzar.

Un impediment pel gaudi de drets

Darrerament, les persones en situació de carrer podien accedir a l’empadronament sense domicili fix mitjançant els ICR registrats a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, de manera que obtenir l’informe era independent de rebre atenció social en altres serveis de l’Ajuntament. Però si aquest tràmit requereix de l’atenció social prèvia de serveis com SAIER o SIS, que a més a més tenen una forta pressió assistencial, es dilata el procés d’empadronament.

Aquesta situació és especialment preocupant si tenim en compte que l’empadronament és un a metadret. És a dir, és la porta d’accés al gaudi d’un altre conjunt de drets com l’accés a la sanitat, al sufragi universal o a determinats ajuts.

Notícies

La Sindicatura demana al Districte de Nou Barris una solució per al veïnat del carrer Alcàntara

Passarel·la carrer Alcàntara

Conviuen amb una manca d’intimitat i intromissions il·legítimes per la proximitat als seus balcons d’una passarel·la pública  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama de nou al Districte de Nou Barris una solució pels veïns i veïnes afectades per la manca d’intimitat i seguretat que ocasiona la passarel·la entre ascensors del carrer Alcàntara.

La defensoria ja es va posicionar respecte aquest cas amb una resolució al juliol de 2022, proposant diferents solucions. Posteriorment, també s’ha reunit en diverses ocasions amb responsables del Districte i de l’Àrea d’Urbanisme per arribar a acords d’actuació. Però aquests no s’ha complert i el veïnat espera encara l’actuació de l’ens municipal.

Un problema que ve de lluny

El novembre de 2020, dues persones veïnes d’una finca del carrer Alcàntara van presentar una queixa a la Sindicatura per la situació d’una passarel·la que uneix dos ascensors en un tram d’escales a l’alçada de la seva finca.

La passarel·la queda just a l’alçada dels seus balcons i a pocs metres dels seus habitatges i, en conseqüència, la seva intimitat i seguretat es troba afectada. Malgrat plantejar el problema al Districte, no rebien resposta.

Després d’estudiar la queixa, la Sindicatura va recomanar al juliol de 2022 que es donés resposta a aquestes persones, proposant algunes possibles solucions. Aquestes es van descartar per motius tècnics i, després d’una mediació –incloent una visita als pisos més perjudicats- per part de la defensoria, es va acordar que des del Districte es visitarien els immobles afectats per conèixer de primera mà la realitat amb que conviuen aquestes persones. Tanmateix, aquesta visita no s’ha fet i les persones afectades segueixen veient la seva quotidianitat compromesa.

Per aquesta raó, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona demanem l’actuació del Districte de Nou Barris, segons els acords als quals es va arribar, que contemplaven la visita als habitatges afectats per part d’un tècnic del districte i la valoració d’opcions concretes per la passarel·la en el punt esmentat.

Una atenció i informació inadequada

Més enllà de la complexitat que pugui suposar trobar una solució adequada a un conflicte com aquest, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera important que el veïnat rebi una atenció i informació adequada quan es tracta d’un problema de seguretat i intimitat com l’esmentat, al que malauradament han de fer front diàriament les persones afectades.

L’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per ser una administració que garanteixi els drets de ciutadania i actuï amb diligència davant de possibles vulneracions. Des d’aquesta perspectiva, és preocupant la manca d’actuació del Districte de Nou Barris, tot i els esforços efectuats per la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Recordem que els òrgans municipals tenen el deure de col·laboració envers la defensoria de la ciutat.

Notícies

La Sindicatura posa en valor la feina dels districtes i assisteix als seus plenaris de constitució

El síndic de greuges assisteix al Plenari de constitució de Ciutat Vella

El síndic de greuges de Barcelona ha assistit aquesta setmana als plenaris de constitució dels districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. Una presència que vol fer extensiva als 10 plenaris que s’han conformat aquesta setmana. La Sindicatura desitja la millor sort i encerts als consellers i conselleres de districte i als regidories presidentes nomenats aquesta setmana.

 Aquest presència, té la voluntat d’acompanyar-los durant aquest mandat i posar en valor la seva feina. Així mateix, espera que la col·laboració entre els diferents districtes i la defensoria sigui fluida i proactiva per potenciar la resolució dels conflictes de la ciutadania.

Els districtes, clau en la proximitat de la institució

La tasca dels plens de districte i de les conselleries de districte és essencial per apropar l’Ajuntament de Barcelona a la ciutadania i aconseguir una Barcelona compromesa amb el dret a la ciutat.

L’assistència als plenaris de districte serà una tònica habitual de la Sindicatura, reforçant la seva presència a tot el territori de la ciutat.  Juntament amb els altres projectes de territori, la Sindicatura de Greuges de Barcelona fa una forta aposta per aconseguir una major capil·laritat de la institució als 73 barris de la ciutat.

Notícies

La Mercè 2023: el canvi d’ubicació de l’escenari de Maria Cristina i altres propostes de la Sindicatura

Actuació a l'escenari de Maria Cristina durant les festes de la Mercè

La Sindicatura fa seguiment de les seves recomanacions per unes festes més segures, sense aglomeracions com les viscudes l’any 2019

Després que s’hagi fet oficial que les Festes de la Mercè d’enguany ja no comptaran amb l’escenari de Maria Cristina, la Sindicatura de Greuges de Barcelona vol fer un repàs del seguiment i les accions dutes a terme des que l’any 2019 iniciés una actuació d’ofici per les aglomeracions viscudes, finalitzada l’octubre de 2021 amb quatre recomanacions. L’any 2022, després de la repetició d’incidents similars als que ja s’havien produït el 2019, la Sindicatura va tornar a insistir a l’Ajuntament en les seves recomanacions.

Recomanació 1 Vetllar de forma més proactiva per la seguretat en els actes de gran format a l’espai públic.  
Recomanació 2 Planificar els actes amb altres formats que diversifiquin l’oferta i l’assistència per tal d’evitar aglomeracions i el perill que això pugui comportar.  
Recomanació 3 Prendre mesures per controlar els aforaments en els actes als espais públics.  
Recomanació 4 Vetllar per la protecció de la salut de la ciutadania, especialment de les persones menors d’edat, i assegurar que no se’ls venen begudes alcohòliques.  

Les consideracions de l’Ajuntament a les recomanacions de la Sindicatura

El novembre de 2022 la Sindicatura de Greuges de Barcelona va rebre la informació municipal demanada a l’Ajuntament, relativa als actes de la Mercè 2022 a l’avinguda Maria Cristina. En aquest informe municipal, el consistori ja avançava la necessitat de trobar espais alternatius a l’avinguda Maria Cristina.

Uns mesos més tard, el juliol de 2023, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) va traslladar a la Sindicatura que, en l’edició d’enguany, s’optarà clarament per unes Festes de la Mercè descentralitzades que arribin a tots els districtes, i detallava els nous espais previstos per a la celebració. L’Ajuntament també preveu programar dos espais per a macroconcerts, amb una oferta similar dirigida al mateix tipus de públic, de forma que l’afluència de persones quedi més repartida entre les dues ubicacions.

Les valoracions de la Sindicatura sobre les actuacions de l’Ajuntament

Recomanació 1 S’ha pogut constatar que l’Ajuntament de Barcelona, seguint la primera de les recomanacions fetes, vetllaproactivament per la seguretat en actes de gran format i, en aquesta línia, ha anat incorporant accions i canvis. Destaquen, entre altres, el canvi d’ubicació d’actes de l’avinguda de Maria Cristina per l’espai de les Corts, i la disposició d’un centre de comandament avançat en els espais on està previst fer actes amb una gran afluència de públic.  
Recomanació 2 S’observa que, en cada edició, s’han implantat millores pel que fa la diversificar l’oferta i l’assistència. També s’ha apropat la cultura als barris (com es determina en l’article 113 de la Carta municipal de Barcelona), alhora que s’ha contribuït a fer una ciutat més segura i sostenible.  
Recomanació 3 Pel que fa al control dels aforaments, l’Ajuntament de Barcelona manté el debat obert. Justifiquen que no s’ha implantat, entre altres, pel fet que aquest control no garanteix la manca de concentracions fora dels actes promoguts pel consistori.  
Recomanació 4 Sobre la protecció de la salut de la ciutadania, especialment pel que fa a les persones menors d’edat, la Sindicatura entén que s’actua des de la generalitat de tota la població a través dels dispositius d’emergència sanitària. Tanmateix, no s’han copsat actuacions específiques en aquest àmbit.  

Notícies

La Sindicatura reclama a l’Ajuntament esforços per reduir els efectes nocius provocats pel pas de busos turístics al carrer Cartagena

Turistes pugen al bus turístic

Un ciutadà s’ha adreçat a la Sindicatura per presentar una queixa que exposa les molèsties que provoca la constant circulació d’autobusos turístics al carrer Cartagena, una de les vies amb més pendent de la ciutat de Barcelona.

En concret, es tracta de la Ruta Blava del Bus Turístic, que circula habitualment pel carrer Cartagena: cada dia, excepte l’1 de gener i el 25 de desembre, de 9 a 19 hores, amb una freqüència de pas d’entre 20 i 30 minuts segons l’època de l’any.

La Covid-19, punt d’inflexió per a la freqüència dels busos turístics

Després de la pandèmia, la freqüència del bus turístic va reduir-se considerablement. Segons ha informat el consistori, va aprofitar-se aquell moment per estudiar la nova regulació del bus turístic, tenint en compte la qualitat del servei i, sobretot, el seu impacte en la via pública i en la ciutadania.

El carrer Cartagena i la seva mobilitat

Com s’ha detallat abans, el servei de la Ruta Blava del Bus Turístic està operatiu de 9 a 19 hores, amb una freqüència d’entre 20 i 30 minuts. Això significa que pugen cada dia una mitjana de 25 autobusos turístics pel carrer Cartagena. Així mateix, per aquest carrer hi circulen altres línies d’autobusos urbans, que incrementen el volum de vehicles a la via.

L’Ajuntament de Barcelona ha argumentat que evitar el pas del bus turístic pel carrer de Cartagena no és possible perquè l’alternativa per pujar al Park Güell és el carrer de Praga, encara més estret (10 metres enfront dels 20 metres del carrer de Cartagena), i amb una secció de caixa tancada que evita la dissipació del so (en canvi, el carrer de Cartagena té la façana oberta al costat Besòs).

Les molèsties per contaminació

Cal recordar que la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària reconeix als ajuntaments la potestat discrecional per ordenar el trànsit i la circulació de vehicles i vianants en l’espai públic. No obstant això, la Sindicatura considera que els límits d’aquesta discrecionalitat radiquen en el respecte als drets de ciutadania, entre els quals cal destacar, en aquest cas, el dret a un medi ambient sa i el dret a l’espai públic.

La queixa ciutadana rebuda denuncia les molèsties per contaminació acústica i atmosfèrica que generen els vehicles de transport turístic que passen diàriament pel tram del carrer de Cartagena.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona no ha observat que s’hagin dut a terme mesuraments per part del consistori per conèixer de manera objectiva quin és el grau d’afectació que pateixen les persones veïnes d’aquest carrer.

En aquesta línia, el consistori ha comunicat a la Sindicatura que, tot i que actualment no hi ha autobusos elèctrics a la xarxa de bus turístic, es valora l’ús de vehicles menys contaminants i sorollosos a les noves licitacions que estan en procés. Per tant, l’Ajuntament és conscient que els autobusos que s’estan utilitzant no són els més eficients i sostenibles. En conseqüència, cal esmerçar més esforços per millorar la sostenibilitat d’aquests vehicles de transport turístic, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de vida de la ciutadania i el seu dret a una ciutat sostenible.

Notícies

La Sindicatura analitza la circulació i la mobilitat en el carrer Vila i Vilà i emet recomanacions a l’Ajuntament

Foto del carrer Vila i Vilà

Després d’analitzar la circulació i mobilitat en el carrer Vila i Vilà, la Sindicatura ha conclòs que l’actuació municipal podria ser més eficaç en el control de la velocitat dels vehicles a l’encreuament amb el carrer d’en Fontrodona, així com en l’estacionament correcte de vehicles de transport de mercaderies.

En concret, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha traslladat tres recomanacions:

Recomanar al Districte de Sants-Montjuïc que, per preservar la seguretat dels vianants i aclarir el sentit permès de circulació per a bicicletes i VMP en el carrer Vila i Vilà, se senyalitzi la prohibició expressa de circular en el sentit contrari a la marxa de la via.
Recomanar al Districte de Sants-Montjuïc valorar la instal·lació d’un element que impedeixi estacionar a vehicles de transport de mercaderies, o pintar el paviment indicant la prohibició d’estacionament a la cruïlla amb el carrer d’en Fontrodona.
Recomanar a l’Àrea de Prevenció i Seguretat que efectuï un control més eficaç de les infraccions viàries que es produeixen a l’encreuament del carrer Vila i Vilà amb el carrer d’en Fontrodona.

L’encreuament del carrer Vila i Vilà amb el carrer d’en Fontrodona

El 27 de juny d’enguany, membres de l’equip de la Sindicatura de Greuges de Barcelona van visitar aquest encreuament amb l’objectiu d’analitzar possibles problemes de circulació i mobilitat ocasionats pels diferents vehicles que hi circulen.

Entre els números 73 i 95, el carrer Vila i Vilà travessa amb el carrer d’en Fontrodona i amb el carrer Nou de la Rambla. Es tracta d’un carrer de plataforma única, amb una amplada aproximada de 18 metres, amb paviment diferenciat per a l’espai central, on és permesa la circulació de vehicles. Els espais laterals estan destinats a vianants, terrasses, zones d’aparcament de motocicletes, bicicletes i de distribució de mercaderies urbanes (DUM).

L’accés a la circulació d’aquest carrer es fa des d’una via principal de trànsit constant: l’avinguda del Paral·lel. Amb un gir a la dreta, s’accedeix al carrer d’en Fontrodona, passant per la part inferior de la plaça de la Bella Dorita. En aquest punt, o bé es pot girar a l’esquerra (carrer Vila i Vilà), o bé continuar recte per Fontrodona.

En aquest encreuament de carrers hi ha senyalització vertical que indica que la velocitat màxima és de 10 km/h per al carrer de Vila i Vilà, i de 30 km/h per als vehicles que continuen recte pel carrer d’en Fontrodona. No existeix senyalització que prohibeixi el sentit contrari a la via.

Cal destacar que en aquest encreuament hi ha tres terrasses i diverses pilones que marquen les trajectòries possibles de la circulació, sense que hi hagi gaire espai lliure.

Pel que fa a les zones d’estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), existeixen diverses zones amb arcs de suport per a aquesta finalitat.

Pel que fa a aparcament de motocicletes, hi ha una zona amb senyalització vertical, però sense pintura a terra que delimiti una superfície específica.  Al llarg del carrer es detecten zones sense cap senyalització específica, ni vertical ni a terra, on habitualment estacionen motocicletes.

Pel que fa a la càrrega i descàrrega, en aquest tram de carrer hi ha dues zones de distribució urbana de mercaderies (DUM), senyalitzades tant amb pintura groga a terra com amb senyalització vertical.

La circulació de bicicletes i VMP contra direcció

Un dels motius de queixa és que hi ha bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que circulen per Vila i Vilà en sentit contrari i a més velocitat de la permesa (10 km/h).

Com ja s’ha detallat, el carrer Vila i Vilà és de sentit únic i amb una limitació de velocitat de 10 km/h. D’acord amb l’informe rebut de l’Àrea de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, queda confirmat que sí que hi ha hagut sancions per circular contra direcció i per superar el límit de velocitat establert.

Per tant, en el carrer Vila i Vilà no consta senyalització que prohibeixi a les bicicletes o VMP circular en ambdós sentits, en estricta aplicació de la normativa actualment vigent. La circulació en ambdós sentits és correcta sempre que es respecti la preferència de pas dels vianants i no suposi un perill per a la seva seguretat.

Atès l’intens trànsit de tota mena de vehicles per aquest carrer, i amb la finalitat de preservar la seguretat dels vianants, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que seria aconsellable que es tingués en compte senyalitzar la prohibició expressa per a les bicicletes i VMP de circular en el sentit contrari a la marxa de la via.

L’estacionament a l’encreuament del carrer Vila i Vilà amb Fontrodona

A causa de la constant freqüència de trànsit del carrer, la presència de terrasses a tres de les quatre cantonades de l’encreuament dels carrers, i la ubicació de les pilones, l’estacionament incorrecte pot resultar molt molest per als vianants i vehicles que hi circulen.

Certament, les dues zones de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), àmplies i ben senyalitzades, aporten espai suficient per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

En aquesta línia, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat al Districte de Sants-Montjuïc que valori la instal·lació d’un element que impedeixi estacionar a vehicles de transport de mercaderies, o pintar el paviment indicant la prohibició d’estacionament a l’encreuament amb el carrer d’en Fontrodona.

Notícies

El síndic participa en el Congrés Internacional de la Personeria de Bogotà sobre Drets Humans Emergents

David Bondia

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, durà a terme la conferència inaugural del I Congrés Internacional sobre Drets Humans Emergents, organitzat per la Personeria de Bogotà (Colòmbia), que tindrà lloc el dijous 17 d’agost a les 15 hores (hora espanyola). La ponència del síndic pot veure’s en directe en aquest enllaç.

En el Congrés Internacional hi participaran, entre altres, les següents institucions: la Personeria de Bogotá; la Defensoría del Pueblo de Colombia; l’Alianza Global d’Ombudsman Local (AGOL); la Comissió de Drets Humans de México DF, o el Mediateur de la Seine de Saint-Denis de París.

Construcció, deconstrucció i reconstrucció dels drets humans

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, centrarà el seu parlament en la construcció, deconstrucció i reconstrucció dels drets humans. En concret, el defensor de la ciutadania barcelonina tractarà les etapes de consolidació dels DDHH; els nivells de garantia que ofereixen; la seva titularitat; la internacionalització de la protecció dels drets humans; els reptes actuals; les noves realitats i els nous drets, i la revolució dels drets humans emergents.

Notícies

La Sindicatura adverteix l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de la necessitat d’establir la ubicació definitiva de l’Escola Entença

Escola Entença

Set anys després de la creació de l’escola, continuen sense definir-se la ubicació definitiva del centre i un calendari d’actuació, malgrat els reclams i la mobilització de la comunitat educativa

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertit l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de la necessitat d’establir, sense més dilació i amb la màxima prioritat, una ubicació adequada i definitiva de l’Escola Entença amb el consens de tota la comunitat educativa.

Arran d’una queixa de l’AFA de l’Escola Entença en què denuncia l’enquistament d’aquesta situació, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analitzat com ha evolucionat la gestió i la planificació de l’emplaçament definitiu. La defensoria ha conclòs que la comunitat educativa d’aquest centre docent ha patit un greuge significatiu des que es va crear l’escola.

La cronologia de l’Escola Entença

 • L’Escola Entença és un centre de nova creació que obre les portes el curs 2016/2017. En aquell moment, l’emplaçament definitiu previst era el recinte de La Model.
 • Tanmateix, el juliol de 2017, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van informar que els possibles emplaçaments definitius que es plantejaven per a l’Escola Entença eren dos: La Model (possibilitat de construir dues escoles depenent del resultat de la revisió del Pla Director) o l’Escola Industrial. En aquell moment, van manifestar una clara preferència per aquesta segona opció.
 • L’any 2018 es va descartar la possible ubicació de l’Escola Industrial per pressió de l’AFA, ja que l’espai es trobava molt a prop d’una subestació elèctrica. L’Agència de Salut Pública tampoc validava aquesta ubicació.
 • L’octubre del 2018 va comunicar-se que existia un acord verbal amb la Generalitat i l’Hospital Clínic perquè la ubicació definitiva de l’Escola Entença fos el solar posterior del Mercat del Ninot, que pertanyia a l’hospital. Informaven que l’acord es concretaria per escrit de manera immediata.
 • L’any 2019 s’aprova el Pla Director de La Model, que contempla els següents equipaments per a construir en una primera fase: un institut escola, un poliesportiu i l’Espai Memorial.
 • El febrer del 2019, encara sense acord escrit amb la Generalitat i l’Hospital Clínic, el Govern municipal va signar un compromís segons el qual es comunicaria la ubicació definitiva de l’escola abans de la finalització del mandat (maig 2019).
 • Però no va ser fins al febrer de l’any 2020 que l’Ajuntament va informar d’una nova ubicació definitiva per a l’Escola Entença: els jardins de Paula Montal. L’AFA va rebutjar aquesta opció, ja que significava crear una escola sense pati propi, incomplint els Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics, que estableix que els espais exteriors per a una escola de dues línies han de comptar amb una superfície mínima de 1.986 metres quadrats (aquesta ubicació tindria uns 1.000 metres quadrats).
 • El maig del 2020 l’AFA va presentar una reclamació a l’Ajuntament en què demanava desestimar els jardins Paula Montal com a ubicació i sol·licitaven que el centre escolar s’ubiqués de manera definitiva al recinte de La Model. Van fer al·legacions a la modificació del PGM per a la transformació de La Model i al Pla director de La Model del 2019, però no van obtenir resposta.
 • L’any 2022 l’Ajuntament comunica que el nou institut escola de La Model serà finalment per a l’Escola Xirinacs, un dels dos centres educatius que ocupa l’espai de forma provisional. També s’informa que l’altre centre, l’Escola Entença, no s’ubicarà de forma definitiva en aquest recinte i es buscarà un altre emplaçament.
 • El primer semestre de 2023, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va mantenir diverses reunions amb representants de l’Ajuntament de Barcelona (Regidoria d’Educació, Districte de l’Eixample i Àrea d’Ecologia Urbana), en què van proporcionar informacions contradictòries respecte de la ubicació definitiva de l’Escola Entença. D’una banda, deien que les gestions amb l’Hospital Clínic estaven avançades, i de l’altra, que els jardins Paula Montal eren la ubicació definitiva ara com ara, tot i que la reubicació no tenia calendari previst (es treballava amb l’horitzó 2028-2030).

Ja és agost del 2023 i tots els possibles emplaçaments definitius previstos per l’Escola Entença han estat descartats per no ser idonis, o no s’han materialitzat sense informar-ne dels motius (el cas de l’Hospital Clínic). Set anys després de la creació de l’escola, la ubicació definitiva del centre continua sense resoldre’s i sense disposar d’un calendari d’actuació, malgrat els reclams i la mobilització de la comunitat educativa.

Notícies

La Sindicatura de Greuges de Barcelona obre una actuació d’ofici per la caiguda d’una palmera que ha provocat una víctima mortal a la plaça Emili Vendrell

plaça Emili Vendrell

La Sindicatura lamenta la mort d’una dona de vint anys per la caiguda d’una palmera i envia una abraçada d’escalf i condol a la seva família

En una resolució de febrer del 2023, la Sindicatura ja va dirigir-se a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins per proposar que valorés escurçar el període de dos anys establert per fer la revisió de l’arbrat de la ciutat, amb l’objectiu de minimitzar qualsevol risc per a la ciutadania

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha obert una actuació d’ofici per rebre informació de l’Ajuntament sobre en quin nivell d’avaluació es trobava la palmera que ha caigut a la plaça Emili Vendrell, i que ha provocat una víctima mortal, així com quan es va fer l’última revisió d’aquest arbre.

La Sindicatura ja va proposar més freqüència en les revisions de l’arbrat

La defensoria de la ciutadania barcelonina ja va mostrar la seva preocupació per la gestió de l’arbrat de la ciutat en una resolució del passat mes de febrer de 2023. Davant la situació de canvi climàtic i els conseqüents fenòmens meteorològics que poden ocasionar greus danys, la Sindicatura ja va plantejar a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins la conveniència d’escurçar el període establert per fer la revisió de l’estat dels arbres de la ciutat, amb l’objectiu de prevenir qualsevol risc per a la ciutadania.

Com s’avalua el risc de l’arbrat?

En la resposta de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins a la resolució de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, va detallar-se el funcionament del Pla de Gestió de Risc d’Arbrat.

Aquest protocol estableix que tots els arbres i palmeres de Barcelona estan inclosos en un Primer Nivell d’Avaluació i es revisen cada dos anys. D’altra banda, aquells arbres i palmeres que, per les seves dimensions, peculiaritat botànica, mida o defecte, tenen una diagnosi difícil d’executar, formen part del Segon Nivell d’Avaluació. En aquesta segona escala d’arbres i palmeres, es du a terme una revisió amb caràcter anual.

Amb aquesta informació, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha obert una actuació d’ofici per esbrinar en quin nivell d’avaluació es trobava la palmera caiguda ahir a la plaça d’Emili Vendrell, i quina és la data de la darrera revisió.

Notícies

La Sindicatura trasllada recomanacions a l’InstitutBarcelona Esports (IBE) relacionades amb la difusió dels esdeveniments esportius a la ciutat

La defensoria de la ciutadania barcelonina ha recomanat a l’IBE la creació d’un lloc web amb un calendari anual dels esdeveniments esportius i curses, on consti la informació de l’activitat i l’horari aproximat dels talls de carrers

En aquesta línia, la Sindicatura també ha transmès a l’IBE la necessitat de coordinar-se amb els districtes implicats en cada esdeveniment esportiu per avisar el veïnat afectat amb més de 8 dies d’antelació

Arran d’una queixa ciutadana que denuncia la gran quantitat d’esdeveniments esportius a l’entorn del Parc de la Ciutadella i exposa la manca de previsió municipal en la difusió de la informació sobre la mobilitat del veïnat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analitzat com s’informa la ciutadania respecte de les incidències que provoquen les curses i esdeveniments esportius.

Crear un lloc web amb el calendari anual dels esdeveniments esportius

En l’actualitat, a la pàgina web de l’Institut Barcelona Esports (IBE) no hi ha un accés directe a esdeveniments esportius de la ciutat, siguin curses atlètiques o una altra classe d’activitat esportiva. Només hi ha un apartat anomenat Agenda que condueix directament al portal informatiu genèric Guia BCN, on es poden trobar els mercats i fires artesanals, exposicions, colònies, casals d’estiu, concursos, teatre, etc. I entre tots aquests continguts, també apareixen les activitats esportives.

Les opcions de cerca les limita a un districte, amb l’opció d’un barri. Aquest cercador pot ser útil per a buscar activitats de qualsevol mena en un dels 73 barris dels 10 districtes de Barcelona, però no dona l’opció de cercar activitats que abasten més d’un districte, com són la majoria de les curses o els esdeveniments esportius.

Per aquests motius, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’IBE la creació d’un lloc web amb un calendari anual dels esdeveniments esportius i curses, on consti la informació de cada activitat i els horaris aproximats de talls de carrers.

Millorar la difusió d’informació sobre les afectacions

La Sindicatura també s’ha dirigit a l’Àrea de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament, qui elabora el document anomenat Dispositiu de Servei, on s’inclou de manera minuciosa: les franges horàries en què cada tram de carrer restarà tallat; la prohibició d’estacionaments; la prohibició de circulació, o els principals desviaments. Tot i això, el Dispositiu de Servei no detalla de quina manera s’informa la ciutadania de les afectacions en la mobilitat que pateixen i de les possibles alternatives.

L’IBE és l’òrgan responsable de coordinar la informació a gran escala mitjançant la publicitat de cartells, banderoles o mitjans de comunicació, i a petita escala amb la distribució d’informació a les porteries del veïnat dels carrers per on transcorrerà l’activitat esportiva uns 8 dies abans de la prova. De tota la publicitat que fa, la dels cartells que es col·loquen als dentells de les porteries dels carrers per on transcorre la cursa és la que ofereix una informació una mica més concreta (mapa de la cursa, afectació horària general i específica de restricció del trànsit).

La Sindicatura considera que aquesta informació, que és de gran utilitat, arriba amb poca antelació, i, a més a més, no es comunica al veïnat també afectat directament perquè resideix o treballa als carrers adjacents. O tampoc a aquella ciutadania que veu el seu dret a la mobilitat alterat perquè no pot circular lliurament per la ciutat sense poder preveure-ho abans.

Tot i aquestes comunicacions de l’IBE, la Sindicatura de Greuges creu que actuar amb més previsió i posar a l’abast públic la informació de les curses previstes a Barcelona al llarg de l’any, permetria afavorir mobilitat i la convivència, així com una millor planificació de la ciutadania.

En concret, un nivell més avançat d’aquesta previsió informativa seria donar a conèixer amb temps les afectacions horàries per trams de carrers. Evidentment, aquesta informació és molt més acurada i pot estar determinada per factors de darrera hora. Per aquesta raó, la Sindicatura assenyala que la informació inclosa en el Dispositiu de Servei es podria posar a l’abast de la ciutadania els dies previs de cada cursa. Finalment, la Sindicatura també ha transmès a l’IBE la necessitat de coordinar-se amb els districtes afectats en cada esdeveniment esportiu per avisar el veïnat afectat amb més de 8 dies d’antelació.