La Sindicatura

Com actua

Façana de la sindicatura

La Sindicatura de Greuges de Barcelona actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa sobre una actuació de l’administració pública local. També pot fer-ho d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Quan es presenta una queixa o reclamació, la Sindicatura avalua si aquesta compleix els requisits per ser admesa a tràmit o no, i en cas positiu, estudia el cas, demanant la informació necessària als organismes municipals adients. Un cop completat l’estudi del cas, elabora una resolució al respecte que publica i comunica a les parts.

Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l’assistència d’advocat ni procurador, i les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l’exercici d’accions en via administrativa o jurisdiccional.

La Sindicatura de Greuges supervisa l’activitat de l’administració municipal, formulant advertiments, recomanacions i suggeriments que facilitin la resolució dels problemes objecte de queixa, amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’administració municipal. Igualment, pot proposar fórmules de conciliació o d’acord per facilitar una resolució ràpida i satisfactòria de la queixa.

La Sindicatura exerceix les seves funcions amb independència i imparcialitat i, per tant, no rep instruccions de cap autoritat o càrrec municipal. Per desenvolupar les seves funcions, compta amb la col•laboració de tots els òrgans municipals.

Quan pot intervenir?

La Sindicatura de Greuges de Barcelona pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i ciutadanes o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l’administració municipal o amb un servei en què l’Ajuntament tingui participació.

Pot intervenir també, per iniciativa pròpia, quan entengui que l’Administració municipal pot haver vulnerat, directament o indirectament, els drets constitucionals de les persones.

La Sindicatura no pot intervenir en els casos següents:

  • Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’administració municipal.
  • Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.
  • Si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament.

Quan no pot intervenir, la Sindicatura de Greuges de Barcelona orienta i assessora sobre les gestions que es poden fer.