La Sindicatura

Formalitza una queixa

Quan es pot presentar una queixa?

Pot presentar-se una queixa si es considera que l’Administració municipal impedeix o dificulta l’exercici legítim dels teus drets fonamentals.

Es pot presentar una queixa després d’haver reclamat a l’òrgan o servei implicat i no haver obtingut resposta o solució. També quan es consideri que la resposta no té una motivació suficient o bé que s’ha comès un error o arbitrarietat en l’aplicació de les normes legals.

Els assumptes en què pot intervenir la Sindicatura són gairebé tots els que afecten la vida diària dels ciutadans i ciutadanes i que tenen a veure amb els serveis municipals.

L’actuació de la Sindicatura sempre és confidencial. Les dades que presenta una persona quan formula una queixa són reservades, menys en els casos en què hi hagi una renúncia expressa per part del reclamant.

El procediment d’una queixa

La Sindicatura actua per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. També pot fer-ho d’ofici, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania.

Queixa ciutadana

Admeses a tràmit

Arran d’una queixa, l’assessoria de la Sindicatura inicia una investigació i supervisió de l’activitat municipal. i rep documentació de l’òrgan competent. Si convé, pot iniciar un procediment de resolució alternativa de conflictes entre la ciutadania i l’administració municipal. Posteriorment, la Sindicatura emet una resolució i formula recomanacions a l’Ajuntament. Finalment, la defensoria du a terme un seguiment de la implementació de les recomanacions emeses. En aquesta fase, pot posar en marxa mecanismes de resolució altenativa de conflictes perquè es doni una resposta municipal al problema.

Assessorament tècnic i jurídic

Quan el ciutadà o ciutadana no s’ha dirigit en primera instància a l’Ajuntament o quan la queixa no és competència de la Sindicatura, poden dur-se a terme tres accions: orientació tècnica i jurídica, gestió directa de la Sindicatura amb els òrgans competents (que pot adoptar la forma de resolució alternativa de conflictes), o derivació a l’organ públic o privat pertinent.

No admeses a tràmit

El reglament de la Sindicatura estableix que no seran admeses a tràmit: queixes que no impliquen l’administració municipal, les que estiguin pendents de resolució judicial, aquelles relatives a fets coneguts fa més d’un any, les que siguin anònimes, aquelles en les quals s’adverteixi mala fe, falta de fonament o inexistència de pretensió, i quan provoquin algun perjudici als interessos legítims d’una tercera persona.

Actuació d’ofici

Detecció d’un problema d’interès general que afecta drets fonamentals i llibertats públiques de la ciutadania.

S’inicia una investigació i supervisió de l’actuació municipal respecte d’una problemàtica en concret. Se sollicita i analitza informació municipal i, si es considera oportú, es poden dur a terme accions de resolució alternativa de conflictes.

Resolució final de la Sindicatura, que conclou, si s’escau, amb recomanacions a l’Ajuntament. Posteriorment, la defensoria duu un seguiment de la implementació de les recomanacions emeses per garantir la millora de l’actuació municipal.