La Sindicatura

Making a complaint

When can I file a complaint?

You can file a complaint if you believe the municipal administration is impeding or hindering the legitimate exercising of your fundamental rights.

You can file a complaint after you have made a complaint to the body or service involved and have not received a response or solution. You can also do so if you believe that the response is unsatisfactory or if an error has been made in the application of legal regulations, or if they have been applied arbitrarily.

The cases in which the Ombudsman’s Office can intervene are almost all those that affect the daily lives of citizens and are in some way connected to municipal services.

The actions of the Office are always carried out confidentially. The data presented by a person filing a complaint are protected, except in cases where this is expressly waived by the complainant.

The procedure of a complaint

The Ombudsman’s Office acts at the request of any natural or legal person who files a complaint. It can also act ex-officio when it considers that a case needs investigating in order to defend the rights of citizens.

Queixa ciutadana

Admeses a tràmit

Arran d’una queixa, l’assessoria de la Sindicatura inicia una investigació i supervisió de l’activitat municipal. i rep documentació de l’òrgan competent. Si convé, pot iniciar un procediment de resolució alternativa de conflictes entre la ciutadania i l’administració municipal. Posteriorment, la Sindicatura emet una resolució i formula recomanacions a l’Ajuntament. Finalment, la defensoria du a terme un seguiment de la implementació de les recomanacions emeses. En aquesta fase, pot posar en marxa mecanismes de resolució altenativa de conflictes perquè es doni una resposta municipal al problema.

Assessorament tècnic i jurídic

Quan el ciutadà o ciutadana no s’ha dirigit en primera instància a l’Ajuntament o quan la queixa no és competència de la Sindicatura, poden dur-se a terme tres accions: orientació tècnica i jurídica, gestió directa de la Sindicatura amb els òrgans competents (que pot adoptar la forma de resolució alternativa de conflictes), o derivació a l’organ públic o privat pertinent.

No admeses a tràmit

El reglament de la Sindicatura estableix que no seran admeses a tràmit: queixes que no impliquen l’administració municipal, les que estiguin pendents de resolució judicial, aquelles relatives a fets coneguts fa més d’un any, les que siguin anònimes, aquelles en les quals s’adverteixi mala fe, falta de fonament o inexistència de pretensió, i quan provoquin algun perjudici als interessos legítims d’una tercera persona.

Actuació d’ofici

Detecció d’un problema d’interès general que afecta drets fonamentals i llibertats públiques de la ciutadania.

S’inicia una investigació i supervisió de l’actuació municipal respecte d’una problemàtica en concret. Se sollicita i analitza informació municipal i, si es considera oportú, es poden dur a terme accions de resolució alternativa de conflictes.

Resolució final de la Sindicatura, que conclou, si s’escau, amb recomanacions a l’Ajuntament. Posteriorment, la defensoria duu un seguiment de la implementació de les recomanacions emeses per garantir la millora de l’actuació municipal.