La Sindicatura

Què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona?

La Sindicatura de Greuges de Barcelona és una institució que vetlla per la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i de les persones que es troben a la ciutat.

És un òrgan unipersonal complementari de l’administració municipal, encapçalat pel síndic de greuges i la seva adjunta, i que disposa d’un equip multidisciplinari d’assessors i tècnics. Aquest supervisa l’actuació de l’administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona és un organisme que actua de manera independent de l’Ajuntament de Barcelona, i amb un àmbit d’actuació local.

La base legal de la institució es troba en la Llei municipal i de règim local de Catalunya del 2003i a la Carta Municipal de Barcelona. Amb la incorporació a la Carta Municipal, la Sindicatura ha quedat reconeguda per llei, permetent el ple reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva causa per una institució independent, propera i objectiva, que es pronunciarà en termes de dret i d’equitat sobre la seva reclamació.