La revisió del model d’allotjament d’urgència ja va ser una de les deu recomanacions prioritàries que la Sindicatura de Greuges de Barcelona va fer a l’Ajuntament durant l’any 2023.

Un dels primers acords del grup de treball és la petició d’una moratòria en l’aplicació dels nous criteris pel que fa al recurs dels allotjaments temporals d’urgència, que s’adreçarà a la Comissionada d’Acció Social i al Comissionat d’Habitatge.

Barcelona, 4 de juliol de 2024 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha decidit actuar d’ofici per analitzar els criteris i el procés de gestió dels allotjaments temporals d’urgència facilitats pels serveis socials. L’objectiu és aportar propostes de millora per abordar les queixes i els reclams de les persones usuàries d’aquest servei municipal, i també de les treballadores dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Per reforçar aquesta intervenció, la defensoria ha impulsat en grup de treball per abordar els allotjaments d’urgència.La primera sessió d’aquest grup de treball ha comptat amb la participació de persones expertes provinents de l’àmbit social, professional i universitari. Entre altres, un dels primers acords del grup de treball està vinculat a la petició d’una moratòria en l’aplicació dels nous criteris pel que fa al recurs dels allotjaments temporals d’urgència, que s’adreçarà a la Comissionada d’Acció Social i al Comissionat d’Habitatge.

Concretament, la moratòria demanada és sobre el document Criteris tècnics, processos i procediments per a l’accés al recurs Allotjament Temporal Urgent (ATU), adreçat durant el mes de maig per part de l’IMSS cap als equips de serveis socials i que, a parer del grup de treball impulsat per la Sindicatura, dificulta l’accés a aquests recursos d’urgència i delimita el temps d’estada de les persones usuàries.

La prestació d’allotjaments d’urgència a Barcelona presenta diversos problemes que posen en dubte la qualitat del servei, que és gestionat per un operador turístic:

  • L’allotjament temporal pot allargar-se mesos i, fins i tot, anys.
  • Sovint, les condicions dels allotjaments són de baixa qualitat o, fins i tot, precàries (deficiències de neteja, poc espai disponible, banys compartits, etc.).
  • En molts casos, s’hi allotgen infants i adolescents que comparteixen espais comuns amb altres persones amb situacions complexes. Aquests infants sovint no disposen de l’espai i entorn per fer les seves tasques escolars o altres activitats pròpies del seu moment vital.
  • Les persones i famílies poden ser allotjades lluny dels seus domicilis, fet que pot comportar el trencament amb la xarxa de suport veïnal, i dificultats o canvis en l’ús de serveis mèdics o educatius.
  • Depenent de si és o no temporada turística, la disponibilitat d’aquests allotjaments en el mateix municipi pot ser complicada.
  • El cost per persona allotjada en aquests establiments és molt elevat.
  • Existeix la pràctica d’allotjar una part de la família (habitualment mare i infants), excloent el pare.

L’inici d’aquesta actuació d’ofici rau en el fet que la Sindicatura continua rebent informacions de situacions i circumstàncies precàries en què es troben persones i famílies que estan allotjades per diferents serveis socials municipals de l’IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) i també del SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats).

La cronologia de l’any 2024

El febrer de 2024 la Sindicatura va ser informada per representants municipals del treball que s’està duent a terme per canviar el model de gestió dels allotjaments temporals urgents, amb el propòsit de convertir-los en un recurs temporal que no s’allargui en el temps. Segons el consistori, aquest canvi de model implica diferents accions: revisió dels criteris d’entrada; millora de l’exploració dels recursos de les famílies; execució d’un diagnòstic per aquelles persones i famílies que portin més de sis mesos; potenciar els ajuts econòmics previs; revisió del funcionament de la llista d’espera de la Mesa d’Emergència; recull de bones pràctiques; establiment de convenis amb fundacions, i projectes enfocats a famílies monoparentals.

Entre els mesos de febrer i juny de 2024, la Sindicatura, fruit de la tasca feta amb entitats i de l’arribada de noves queixes, ha constatat que la situació de vulnerabilitat de persones i famílies ateses pels serveis municipals s’ha agreujat per la finalització de la seva estada en allotjaments temporals, sense un recurs de sortida i sense que comptin amb recursos propis per trobar alternatives en el mercat privat.

Situació contractual de la gestió de l’allotjament d’urgència

Des de fa uns anys, el servei de gestió de l’allotjament temporal i manutenció de persones i famílies en hostals, pensions i altres allotjaments a Barcelona i l’àrea metropolitana està externalitzat. El darrer contracte es va adjudicar el 30 de maig de 2023 a l’empresa AVORIS RETAIL DIVISION, SL, corporació en la qual s’integra BCD Travel (empresa orientada al sector turístic). Aquest contracte es pot allargar, com a màxim, fins al novembre de 2025.

Revisar el model d’allotjament d’urgència, prioritari per a la Sindicatura

La revisió del model d’allotjament d’urgència ja va ser una de les 10 recomanacions prioritàries que la Sindicatura va fer a l’Ajuntament durant l’any 2023.

Concretament, la Sindicatura considera que cal revisar el model actual per tal de fer un ús eficient dels recursos públics atès l’elevat cost d’aquest servei, així com vetllar per tal que aquests allotjaments reuneixin les condicions necessàries que permetin a les persones i famílies desenvolupar la seva quotidianitat de manera adequada.

Aquesta millora de les condicions té a veure amb la qualitat i proximitat de les opcions d’allotjament d’urgència, així com amb la seva adequació a les necessitats de les persones (mobilitat reduïda, malaltia…) i la convivència del nucli familiar.