El Mapa d’instal·lacions esportives del municipi de Barcelona i Pla d’equipaments esportius 2019-2035 ja reconeix la gran saturació dels poliesportius de la ciutat. En alguns districtes, com el de Sant Andreu, la saturació arriba al 100%.

Barcelona, 21 de juny del 2024 – La ciutat de Barcelona promociona activament la pràctica esportiva entre la ciutadania, alhora que pateix un dèficit d’equipaments esportius que permeti cobrir les necessitats dels clubs i associacions.

El Mapa d’instal·lacions esportives del municipi de Barcelona i Pla d’equipaments esportius 2019-2035 ja reconeix la gran saturació dels poliesportius de la ciutat. En alguns districtes, com el de Sant Andreu, la saturació arriba al 100%. Aquest document, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, incideix en el dèficit de pavellons i camps per satisfer la demanda actual i futura, així com destaca l’opció d’aprofitar els patis dels centres escolars fora de l’horari lectiu i la possibilitat d’incorporar pavellons en determinades escoles.

La situació en el Districte de Sant Andreu

L’Ajuntament detecta el dèficit de dos pavellons en el districte de Sant Andreu. El consistori ha informat la Sindicatura que tant l’Institut Barcelona Esports com el Districte treballen per solucionar aquesta manca d’equipaments esportius. Entre les seves propostes d’actuació per resoldre-ho, destaquen diverses construccions: un pavelló al Complex Esportiu Espronceda; el pavelló Casernes Sant Andreu; un pavelló al Canòdrom i un pavelló en el futur IES Llosa Triangle Ferroviari.

Actualment, està en construcció el poliesportiu Espronceda, amb la previsió que entri en funcionament el primer semestre de 2025. Aquest equipament serà tipus PAV-3:  una planta destinada al tir amb arc; una altra al tenis taula i sales esportives, i la darrera a la gimnàstica artística. La Sindicatura ha recomanat a l’Institut Barcelona Esports que en la distribució dels usos del nou poliesportiu Espronceda es tinguin en compte les necessitats expressades per l’Associació Esportiva Futbol Sala Arrels.

Pel que fa al pavelló del Canòdrom, el Districte de Sant Andreu ha manifestat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que estima que l’avantprojecte d’aquest futur equipament esportiu s’elaborarà durant aquest mandat, amb la voluntat d’avançar en el projecte executiu i començar l’obra en el següent mandat. El Districte també ha traslladat a la Sindicatura que la construcció d’un equipament esportiu d’aquestes dimensions, des del moment en què es comença l’elaboració de l’avantprojecte, té una durada mitjana de 6 anys.

Per tant, sembla difícil que els clubs i associacions esportives puguin comptar amb aquest pavelló abans de la dècada del 2030, situació que no resol el problema a curt o mitjà termini.

L’ús de pistes esportives escolars com a alternativa temporal

Davant la saturació dels pocs equipaments esportius a Sant Andreu, el Districte ha indicat a la Sindicatura que una alternativa és l’ús de les pistes esportives de les escoles i els instituts. En aquesta línia, i davant l’alt volum de demandes d’entitats esportives dels barris de Sant Andreu, el Districte ha contactat amb les direccions dels centres educatius per gestionar espais per a la pràctica esportiva. En alguns casos s’han concretat convenis de cessió a entitats, i, en altres, al mateix Ajuntament.

Quant a les pistes esportives escolars, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, determina els criteris, els procediments i els requisits que regulen l’ús social dels edificis i les instal·lacions dels centres educatius públics Atorga un paper rellevant a les direccions dels centres escolars de titularitat autonòmica a l’hora de decidir sobre l’ús social de les seves instal·lacions. Probablement aquesta sigui una de les causes per les quals algunes de les escoles no tinguin incorporat un pavelló o estiguin infrautilitzades fora de l’horari lectiu.

En aquest punt, convé recordar que l’Ajuntament no pot interferir en matèries de competència autonòmica. Ara bé, això no impedeix que sí pugui fer una valoració contrastada sobre el resultat de l’aplicació del Decret 102/2010 pel que fa als usos socials dels centres educatius, especialment en els barris i districtes més tensionats esportivament, a fi de traslladar-la a l’òrgan autonòmic competent i poder arribar a un canvi en la normativa (si es considera).

La Sindicatura de Greuges de Barcelona també ha proposat explorar l’ús de les pistes esportives d’escoles concertades, amb l’objectiu d’oferir nous espais per a la pràctica esportiva de les entitats del districte i, d’aquesta manera, ampliar el catàleg d’espais disponibles mentre no es construeixin els poliesportius projectats.

La comunicació entre el Districte de Sant Andreu i les entitats esportives

El Districte de Sant Andreu és coneixedor del problema que pateixen diverses entitats esportives de la zona, però argumenta que és difícil atendre totes les peticions, ja que normalment volen els mateixos espais a les mateixes hores. De fet, el Districte també ha informat que generarà un grup de treball amb les entitats del territori amb necessitats esportives durant el procés d’elaboració de l’avant projecte del futur pavelló del Canòdrom.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha emplaçat el Districte de Sant Andreu a mantenir una comunicació fluida amb les entitats esportives afectades pel dèficit d’equipaments, amb l’objectiu que tinguin coneixement de l’evolució de la construcció dels nous equipaments esportius i trobar solucions alternatives per superar les dificultats que pateixen actualment.