La defensoria apel·la a fer una reflexió sobre si els procediments de concurrència no competitiva, o fins i tot  de concessió directa, podrien ser sistemes més idonis en la tramitació de subvencions per a entitats de format petit.

Diverses entitats i associacions de petit format s’han dirigit a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per manifestar la percepció conjunta d’un empitjorament progressiu en la tramitació de subvencions de la convocatòria general de projectes, activitats i serveis de districte i ciutat, que es convoquen anualment a principis d’any.

La Sindicatura ha analitzat el procediment de tramitació de subvencions i considera comprensible que davant l’enorme dotació i cobertura de projectes, l’Ajuntament hagi escollit el sistema amb l’estàndard de control més rigorós. Però des de la defensoria es vol apel·lar a fer una reflexió sobre si aquest esquema és l’idoni per a projectes més modestos que impulsin les entitats de petit format, per als quals seria suficient un procediment de concurrència no competitiva, o fins i tot, de concessió directa.

En aquesta línia, amb un programa diferenciat i més petit, el calendari es veuria afavorit, ja que es podria resoldre abans. D’aquesta manera, seria més realista que les entitats cobressin durant el primer semestre de l’any, i això sí que suposaria un veritable suport financer.

La missió final de les associacions és promoure la transformació social per aconseguir una societat més justa, humana i sostenible. Ho fan mitjançant projectes sense ànim de lucre, basats en la participació democràtica i voluntària de les persones. Això és el que està en risc quan les administracions públiques no són prou eficaces en la seva funció del foment. Les grans entitats estan altament professionalitzades, però els de petit format funcionen amb pocs recursos i ho compensen amb treball en xarxa i creativitat.

La queixa de les entitats

Detalladament, els principals motius de queixa es refereixen a dos assumptes: retard en els pagaments dels imports assignats i una càrrega administrativa excessiva.

La demora en el pagament ocasiona problemes de liquiditat molt seriosos, que sovint provoca que hagin de recórrer a pòlisses de crèdit o préstecs per finançar les activitats. D’altra banda, les entitats manifesten que la càrrega administrativa és tan feixuga, que demanda la contractació d’un perfil laboral adient per dur-la a terme, fet que genera una pèrdua del finançament que hauria d’anar directament dirigit a les activitats subvencionades.

Trets característics de les subvencions

Les subvencions suposen una despesa important del pressupost públic (22,5 M€ la convocatòria 2024). Per la seva condició de cabdals públics, són objecte d’un seguit de garanties que inclouen el seguiment i control de l’execució de la despesa pública. Concretament, la normativa imposa l’obligació a la persona beneficiària de justificar l’activitat subvencionada, el compliment de la finalitat perseguida, i l’aplicació dels fons rebuts.

Característiques de la subvenció:

 • És un lliurament sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.
 • És en forma de diners, i no qualsevol altre tipus de format.
 • És voluntària i eventual (la disposició és lliure i no genera dret a reiteració).
 • Està subjecta al compliment d’unes finalitats i objectius determinats.
 • Cal acceptar-la lliurement, però amb subjecció a les condicions fixades.
 • Ha de perseguir el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social.
 • No pot respondre a criteris de mera liberalitat, sota sanció de nul·litat de ple dret.

La justificació, element fonamental en la tramitació de subvencions

Quant a la justificació, les entitats expliquen, entre altres, les següents problemàtiques:

 • Esmena de documentació per qüestions formals que no causen confusió, com ara posar el codi de subvenció en tots els fulls, o errors tipogràfics d’una dada que ja consta correctament en una altra secció.
 • Aclariments de justificacions de convocatòries anteriors que ja s’entenien tancades.

Pel que fa a les justificacions de convocatòries anteriors, s’ha de tenir present que la majoria de subvencions atorgades tenen forma de justificació simplificada (la més senzilla que preveu la normativa), aplicada a subvencions d’import inferior a 30.000 euros. A partir de 30.000 euros de subvenció, o si el projecte és de més de 50.000 euros (150.000 euros en la convocatòria del 2024), es requereix informe d’auditoria.

Els motius del retard i el règim de bestreta

L’Ajuntament ha traslladat a la Sindicatura tres raons per les quals va produir-se el retard en el pagament de la convocatòria del 2022 (convocatòria sobre la qual versava la queixa rebuda a la Sindicatura): el retorn a la normalitat procedimental després del període de la Covid-19; les noves bases reguladores de la convocatòria, i una incidència en la Tresoreria General de la Seguretat Social aliena a l’Ajuntament.

Més enllà d’aquestes circumstàncies (entenent que era una situació puntual d’aquella convocatòria), la Llei General de Subvencions i la Normativa General Reguladora de Subvencions Municipals contemplen la possibilitat de cobrar en règim de bestreta. És a dir, una subvenció atorgada per fer un projecte que permeti disposar de l’import abans d’executar-lo. Les entitats han traslladat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que aquesta fórmula no és efectiva, ja que la data de pagament acostuma a ser a finals d’any, situació que suposa que les entitats han d’avançar pràcticament la totalitat del cost dels programes amb recursos propis.

Accions de millora per part de l’Ajuntament

Entre els anys 2021 i 2024, l’Oficina Central de Subvencions està duent a terme diversos plans de millora: el projecte Comunicació clara (més claredat i més accessibilitat de la informació) i la creació d’una nova aplicació que simplifiqui els processos, i que està previst acabar-la el juliol d’enguany.

Entre altres, la nova aplicació informàtica permetrà a l’Ajuntament comunicar als beneficiaris de subvencions el tancament de les justificacions, procediment administratiu que actualment no està definit. La situació actual genera certa inseguretat jurídica a les entitats, ja que desconeixen si l’Ajuntament ha validat la justificació de la subvenció després d’aportar la documentació requerida per fer-ho.

La Sindicatura de Greuges valora favorablement aquest procés de revisió, en què participa personal tècnic municipal i d’entitats, a fi de dur a terme un diagnòstic i conèixer de primera mà les necessitats de les entitats amb relació als tràmits que han de fer per a la tramitació de la subvenció. Cal que posteriorment s’analitzi la viabilitat de les aportacions i propostes, i es transformin en millores concretes incorporades en els procediments de tramitació.

Viabilitat de sistemes alternatius de justificació

Les entitats mostren disconformitat amb el sistema de justificació, especialment en projectes de petita envergadura econòmica. Respecte d’això, es referien a la possibilitat d’establir sistemes de justificació aleatoris o per mostreig.

En la convocatòria general, la majoria de les subvencions han de justificar-se amb el compte justificatiu simplificat. El mostreig només es podria aplicar a la segona fase de revisió de documents probatoris. La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera oportú que es tingui en compte l’opció d’instaurar aquest sistema de mostreig en la segona fase de revisió, a fi de facilitar la tramitació a les entitats de petit format.

Quin suport tècnic reben les entitats?

Entre les opcions que l’Ajuntament dóna a les entitats per rebre suport tècnic destaquen: l’orientació oferta a l’Espai Torre Jussana; sessions informatives; i un suport específic al portal de tràmits durant els tres últims dies.

Tot i això, algunes entitats manifesten una manca d’interlocució directa durant el procés, per aclarir situacions i dubtes que els permetin presentar la documentació més eficaçment. La  Sindicatura de Greuges de Barcelona creu convenient que tots els òrgans gestors disposin d’una eina de comunicació directa (per exemple, una adreça electrònica genèrica) per resoldre dubtes a les entitats sol·licitants. Sembla, però, que la nova aplicació podrà solucionar aquesta situació i aconseguir una interlocució més àgil amb les entitats.

El model de concurrència competitiva i altres opcions

Si bé la convocatòria general de projectes, activitats, i serveis de districte i ciutat és de concurrència competitiva, cal subratllar que no hi ha cap impediment legal per atorgar subvencions mitjançant un altre sistema. De fet, alguns serveis municipals ja han establert convocatòries específiques de concurrència no competitiva.

 • Concurrència competitiva: quan hi ha una comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris prèviament fixats a les bases.
 • Concurrència no competitiva: no es comparen les sol·licituds, sinó que s’atén a l’ordre d’entrada de les sol·licituds, sempre que compleixin els requisits i les condicions exigides per ser beneficiaris de l’actuació subvencionada fins a esgotar la dotació de la convocatòria.
 • Subvencions directes: corresponen a les subvencions en què s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que impossibiliten promoure concurrència pública, o també si per les característiques del beneficiari o de l’activitat no és possible la concurrència.

La Sindicatura creu que per a determinades activitats d’interès públic de petita magnitud seria interessant que els diversos òrgans gestors, especialment els districtes, poguessin considerar aquests altres procediments de concessió molt més senzills de gestionar, tant per les entitats sol·licitants com pels òrgans impulsors.

Possibilitat d’incrementar fins al 80% l’ajut en algunes convocatòries

La Sindicatura ha comprovat que aquesta fórmula ja es dona en altres programes, com Justícia Global, i té cobertura legal. De fet, la convocatòria general no impedeix atorgar per sobre del 50% de l’import del projecte, i així ho fan alguns òrgans gestors amb alguns projectes degudament justificats per la seva naturalesa i l’interès municipal.

La nova Llei 11/2023:  simplificació administrativa i desburocratització

La nova Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme, estableix la necessitat de simplificació administrativa i desburocratització. Entre altres, aquesta llei preveu que la Generalitat impulsarà en el termini de dos anys la creació d’una finestreta única de totes les administracions públiques que actuen a Catalunya i que convoquen subvencions; i també en el termini de dos anys, presentarà un projecte de llei de subvencions que simplifiqui els processos i unifiqui els criteris de publicació, adjudicació, justificació i pagament de les subvencions de les administracions.

La Sindicatura considera essencial oferir un veritable suport financer a les entitats de petit format en línia amb la Llei 11/2023, i això requereix del disseny d’una convocatòria pròpia, o per concessió directa, amb solucions idònies per a les característiques especials de la seva activitat, de manera que es pugui garantir el cobrament efectiu abans de l’execució del projecte, o almenys durant la primera fase d’execució.

El voluntariat, element fonamental del teixit associatiu

També és objecte de queixa el fet que la feina que fan persones voluntàries no es pugui tenir en compte per al càlcul dels costos de projecte. Certament, en el teixit associatiu la participació de voluntariat és molt elevada, i si no fos pel voluntariat, aquestes tasques les hauria d’haver prestat, a canvi d’un preu, una persona física o jurídica, la factura de la qual sí que hauria pogut formar part del cost del projecte. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona vol destacar la feina que fa el voluntariat, per la seva valuosa aportació al conjunt de la societat. El voluntariat social col·labora dins les entitats perquè elles coneixen les causes, són expertes en cohesió social i poden garantir un treball per a la transformació ciutadana.

La Sindicatura, institució observadora

El Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona ha creat un grup de treball específic, que serà dinamitzat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) per explorar propostes de millora sobre les bases de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament.

La Sindicatura hi participarà com a part observadora, i en farà el seguiment oportú perquè les recomanacions d’aquesta resolució es tinguin en consideració.