Després d’analitzar la circulació i mobilitat en el carrer Vila i Vilà, la Sindicatura ha conclòs que l’actuació municipal podria ser més eficaç en el control de la velocitat dels vehicles a l’encreuament amb el carrer d’en Fontrodona, així com en l’estacionament correcte de vehicles de transport de mercaderies.

En concret, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha traslladat tres recomanacions:

Recomanar al Districte de Sants-Montjuïc que, per preservar la seguretat dels vianants i aclarir el sentit permès de circulació per a bicicletes i VMP en el carrer Vila i Vilà, se senyalitzi la prohibició expressa de circular en el sentit contrari a la marxa de la via.
Recomanar al Districte de Sants-Montjuïc valorar la instal·lació d’un element que impedeixi estacionar a vehicles de transport de mercaderies, o pintar el paviment indicant la prohibició d’estacionament a la cruïlla amb el carrer d’en Fontrodona.
Recomanar a l’Àrea de Prevenció i Seguretat que efectuï un control més eficaç de les infraccions viàries que es produeixen a l’encreuament del carrer Vila i Vilà amb el carrer d’en Fontrodona.

L’encreuament del carrer Vila i Vilà amb el carrer d’en Fontrodona

El 27 de juny d’enguany, membres de l’equip de la Sindicatura de Greuges de Barcelona van visitar aquest encreuament amb l’objectiu d’analitzar possibles problemes de circulació i mobilitat ocasionats pels diferents vehicles que hi circulen.

Entre els números 73 i 95, el carrer Vila i Vilà travessa amb el carrer d’en Fontrodona i amb el carrer Nou de la Rambla. Es tracta d’un carrer de plataforma única, amb una amplada aproximada de 18 metres, amb paviment diferenciat per a l’espai central, on és permesa la circulació de vehicles. Els espais laterals estan destinats a vianants, terrasses, zones d’aparcament de motocicletes, bicicletes i de distribució de mercaderies urbanes (DUM).

L’accés a la circulació d’aquest carrer es fa des d’una via principal de trànsit constant: l’avinguda del Paral·lel. Amb un gir a la dreta, s’accedeix al carrer d’en Fontrodona, passant per la part inferior de la plaça de la Bella Dorita. En aquest punt, o bé es pot girar a l’esquerra (carrer Vila i Vilà), o bé continuar recte per Fontrodona.

En aquest encreuament de carrers hi ha senyalització vertical que indica que la velocitat màxima és de 10 km/h per al carrer de Vila i Vilà, i de 30 km/h per als vehicles que continuen recte pel carrer d’en Fontrodona. No existeix senyalització que prohibeixi el sentit contrari a la via.

Cal destacar que en aquest encreuament hi ha tres terrasses i diverses pilones que marquen les trajectòries possibles de la circulació, sense que hi hagi gaire espai lliure.

Pel que fa a les zones d’estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), existeixen diverses zones amb arcs de suport per a aquesta finalitat.

Pel que fa a aparcament de motocicletes, hi ha una zona amb senyalització vertical, però sense pintura a terra que delimiti una superfície específica.  Al llarg del carrer es detecten zones sense cap senyalització específica, ni vertical ni a terra, on habitualment estacionen motocicletes.

Pel que fa a la càrrega i descàrrega, en aquest tram de carrer hi ha dues zones de distribució urbana de mercaderies (DUM), senyalitzades tant amb pintura groga a terra com amb senyalització vertical.

La circulació de bicicletes i VMP contra direcció

Un dels motius de queixa és que hi ha bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que circulen per Vila i Vilà en sentit contrari i a més velocitat de la permesa (10 km/h).

Com ja s’ha detallat, el carrer Vila i Vilà és de sentit únic i amb una limitació de velocitat de 10 km/h. D’acord amb l’informe rebut de l’Àrea de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, queda confirmat que sí que hi ha hagut sancions per circular contra direcció i per superar el límit de velocitat establert.

Per tant, en el carrer Vila i Vilà no consta senyalització que prohibeixi a les bicicletes o VMP circular en ambdós sentits, en estricta aplicació de la normativa actualment vigent. La circulació en ambdós sentits és correcta sempre que es respecti la preferència de pas dels vianants i no suposi un perill per a la seva seguretat.

Atès l’intens trànsit de tota mena de vehicles per aquest carrer, i amb la finalitat de preservar la seguretat dels vianants, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que seria aconsellable que es tingués en compte senyalitzar la prohibició expressa per a les bicicletes i VMP de circular en el sentit contrari a la marxa de la via.

L’estacionament a l’encreuament del carrer Vila i Vilà amb Fontrodona

A causa de la constant freqüència de trànsit del carrer, la presència de terrasses a tres de les quatre cantonades de l’encreuament dels carrers, i la ubicació de les pilones, l’estacionament incorrecte pot resultar molt molest per als vianants i vehicles que hi circulen.

Certament, les dues zones de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), àmplies i ben senyalitzades, aporten espai suficient per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

En aquesta línia, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat al Districte de Sants-Montjuïc que valori la instal·lació d’un element que impedeixi estacionar a vehicles de transport de mercaderies, o pintar el paviment indicant la prohibició d’estacionament a l’encreuament amb el carrer d’en Fontrodona.