Històricament, el retard en l’elaboració dels PIA per part dels serveis socials municipals ha estat motiu de queixa recurrent a la Sindicatura.

La defensoria ha fet seguiment d’aquesta situació i ho ha abordat en diverses reunions amb l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Històricament, el retard en l’elaboració dels PIA per part dels serveis socials municipals ha estat motiu de queixa recurrent a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. En aquesta ocasió, la defensoria vol posar de manifest un nou cas de queixa ciutadana, i alhora fer una reflexió general sobre aquests retards, que afecten directament els drets de les persones en situació de dependència.

Què és el PIA?

El PIA (Programa  individual d’atenció) és l’instrument que utilitzen els serveis socials  per determinar quina modalitat d’intervenció s’adapta millor a les necessitats de les persones, en diàleg amb elles o llurs famílies. S’escullen entre els serveis i les prestacions corresponents als graus de dependència, d’acord amb el que preveu la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i el desplegament normatiu posterior.

El cas concret de la darrera queixa

La persona promotora de la queixa exposava que se li havia concedit el Grau II de Dependència. Per aquest motiu, s’havia presentat al seu centre de serveis socials amb l’objectiu d’ampliar l’assistència. Segons informa la ciutadana, en el centre va trobar-se que només hi havia una treballadora, qui la va informar que hi havia pendents molts expedients, endarrerits per la manca de personal per a gestionar-los.

Dos mesos més tard de presentar la queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la ciutadana va dur a terme l’entrevista necessària per modificar el PIA i canviar de Grau I a Grau II. Entre les diferents opcions donades, la família va optar per augmentar les hores mensuals del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), passant de 15 a 33.

Abans d’aconseguir aquest canvi, la ciutadana va viure un periple de temps on els terminis no es corresponen amb el que preveu l’article 5.2 de la Carta de drets i deures de Barcelona:

  • Entre la resolució del Grau I de dependència i la signatura del corresponent PIA van transcórrer 9 mesos.
  • Pel que fa a la concessió del Grau II de dependència, transcorren 7 mesos des de la resolució fins al gaudiment.

Tot i que puguin existir raons que justifiquin parcialment el retard en la tramitació, quan la ciutadana va dirigir-se a la Sindicatura ja feia 4 mesos que s’havia emès la resolució de Grau II.

La Sindicatura de Greuges  de Barcelona considera que facilitar aquesta informació en el moment adient permet que la família planifiqui i organitzi les cures en espera del PIA. Per aquest motiu, recomana a l’Institut Municipal de Serveis Socials que informi proactivament i periòdicament de l’estat dels expedients del PIA.

Les accions més recents relacionades amb els PIA

L’1 de juny de 2023 l’Ajuntament posa en funcionament el Servei de Suport a la Dependència (SSD), amb la funció de dur a terme els PIA de les persones que tinguin reconegut un grau de dependència a Barcelona. Entre els objectius d’aquest nou servei, destaquen els de reduir les llistes d’espera per a la realització dels PIA i permetre un accés més àgil a la cartera de recursos.

El juliol de 2023 també va entrar en vigor el RD 675/2023, que estableix el nou marc legal de l’autonomia i l’atenció a les persones amb dependència i fa necessàries noves instruccions del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per tal de poder elaborar els PIA.

Aquesta nova situació implica, inicialment, incerteses en la manera de procedir en l’elaboració dels PIA i, conseqüentment, afecta el ritme d’elaboració d’aquests programes.

La Sindicatura reconeix la tasca dels equips de serveis socials de la ciutat

La Sindicatura de Greuges de Barcelona valora la dedicació i la professionalitat dels equips de serveis socials de la ciutat, així com els esforços que fan davant la pressió assistencial amb què han de dur a terme la seva tasca. En les diverses reunions mantingudes, s’ha constatat el treball de l’Institut Municipal de Serveis Socials per possibilitar la millora en la tramitació dels PIA.

No obstant això, la Sindicatura considera que cal que els òrgans de direcció i gestió de l’Institut Municipal de Serveis Socials mantinguin la priorització i la intensificació d’aquestes millores, amb el propòsit d’agilitzar la tramitació dels PIA i l’assignació dels recursos adients a les persones i famílies que els tenen reconeguts.