Arran de la queixa d’una ciutadana amb diversitat funcional  per les dificultats amb què es trobava per poder comptar amb la figura d’assistent personal per a la realització d’activitats en centres cívics, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha conclòs que l’IMPD, conjuntament amb l’ICUB, ha de millorar la comunicació dels programes de suport a l’accessibilitat per activitats a centres cívics.

La informació relativa a programes com el Projecte Oci Inclusiu, que promou el dret d’accés a la cultura a través d’un sistema de bonificacions, així com amb suports addicionals, no està recollida en documents oficials de l’Ajuntament de Barcelona de forma suficientment accessible i transparent. Per aquesta raó, des de la Sindicatura recomanem que l’Ajuntament faci més difusió de les condicions necessàries per accedir en aquests tipus de programes a través de la web corresponent i de qualsevol altre mitjà d’informació rellevant.

El cas objecte de queixa

Una ciutadana realitzava diverses activitats al Centre Cívic de Sant Martí durant el curs 2021-22, amb suport d’un assistent personal en vàries d’elles. Però en començar una altra activitat se li va comunicar que no rebria aquest tipus de suport perquè era innecessari davant les condicions de l’activitat: disposaria d’apunts amb lletra ampliada i espai a primera fila. D’altra banda, des de l’IMPD es va subvencionar el servei porta a porta per a la tornada al seu domicili davant els seus problemes de mobilitat i visió.

L’afectada afirmava que, segons l’havien informat, tenia pressupostat el servei d’assistent personal per a tres activitats fins al desembre de 2022. Però a l’informe municipal s’exposa que el programa al qual es va acollir la ciutadana preveu el suport d’un assistent personal per un sol taller per trimestre i centre cívic, encara que ella estigués rebent suport a tres activitats. La qual cosa indica que se li estava oferint una cobertura major del que marca el Projecte Oci Inclusiu, malgrat que no se li comuniqués.

Cal dir que aquesta informació segons la qual el suport d’un assistent personal estigui previst per a un sol trimestre i centre cívic no apareix de manera pública a la web de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona ni s’ha pogut localitzar a la mesura de govern Pla de centres cívics de Barcelona 2019-2023.

Una informació més transparent

La ciutadana es referia, a la queixa presentada a la Sindicatura, a dificultats en l’ús de serveis oferts des de centres cívics de la ciutat i a la manca de resposta municipal en relació amb un assistent personal per a la realització d’una tercera activitat.

Els centres cívics de la ciutat són molt diversos i la seva oferta pot incloure cursos, tallers, exposicions, xerrades i diverses activitats culturals.

Tal com estableix la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu de les Nacions Unides, s’ha de reconèixer el dret de les persones amb discapacitat a participar, en igualtat de condicions amb les altres, en la vida cultural i s’han d’adoptar totes les mesures pertinents.

D’acord amb aquests preceptes, des de l’Ajuntament de Barcelona, amb la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI), es desenvolupa el Projecte Oci Inclusiu.

Però a la informació pública sobre aquest projecte manquen concrecions, com la limitació en la disponibilitat d’assistents personals. Aspectes importants perquè la ciutadania pugui gaudir d’una informació transparent que faciliti l’accés a programes com aquest quan sigui adient.

Per aquesta raó, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomana a l’IMPD que, conjuntament amb l’ICUB, inclogui la concreció de les activitats que pot desenvolupar una persona amb assistent personal, per trimestre i centre cívic, a la web corresponent i altres mitjans d’informació ciutadana.