Cal revisar, amb criteris objectius i no indiciaris, si alguna de les activitats empresarials classificades en el grup B de la regulació del preu públic, quan es tracti de generadors mínims, són susceptibles de ser tractades com activitats professionals perquè també els sigui aplicable la reducció del 100% del preu públic.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha suggerit a l’Ajuntament que valori adequar la regulació del preu públic de residus comercials en els casos d’activitats empresarials i generadors mínims on no quedi objectivament acreditada la generació de residus.

Una queixa ciutadana que origina la intervenció de la Sindicatura

Una ciutadana s’ha dirigit a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per exposar la seva disconformitat amb què no se li apliqui la reducció del 100% del preu públic del servei de recollida de residus.

Què és un preu públic?

És el pagament que abona un ciutadà o ciutadana a l’administració  per la prestació de serveis o la realització d’activitats quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin sol·licitats voluntàriament per part dels ciutadans o ciutadanes.

El preu públic dels serveis de recollida de residus

L’objecte d’aquest preu públic el constitueix el servei de recollida selectiva de les diferents fraccions de residus (resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos lleugers) dels residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

Les persones obligades al pagament d’aquest preu públic són les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de les activitats generadores de residus, que es beneficiïn de la prestació del servei municipal o que no hagin rebut la validació de l’Ajuntament per utilitzar el servei privat de recollida selectiva.

L’activitat de la ciutadana i la competència municipal

La seva tasca consisteix en el comerç menor d’articles de joieria, rellotgeria i bijuteria en un espai de 18 m², declarada d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), i que té la consideració d’activitat empresarial, segons el RDLEG 1175/1990 pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’IAE.

La classificació dels tipus d’activitats és competència estatal. Concretament, és el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’IAE, el que estableix tres categories: activitats empresarials, professionals o artístiques.

No obstant això, els preus públics poden ser establerts pels ajuntaments. A la ciutat de Barcelona, la regulació per a l’any 2023 va aprovar-se el 24 de novembre de 2022 per part de l’Ajuntament. Segons aquesta norma, l’activitat forma part del grup B (resta i paper-cartró) i té la consideració de generador mínim, perquè l’activitat es fa en un espai inferior a 50 m2.

La regulació municipal estableix que quan es tracta d’activitats professionals (exercides en el seu domicili d’empadronament) i generadors mínims hi ha una bonificació del 100% en el pagament del preu públic. En canvi, quan l’activitat és empresarial i també es tracta d’un generador mínim, no existeix aquesta bonificació.

Les recomanacions de la Sindicatura

En la regulació municipal, la quota del preu públic del servei de recollida de residus comercials es calcula, indiciàriament, a partir de la superfície i la composició de les fraccions de residus determinada segons els epígrafs de l’activitat.

Tanmateix, i arran de l’anàlisi d’aquesta situació concreta, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que la norma que regula el preu públic per la prestació d’aquest servei sembla difícil d’aplicar a activitats com la de la promotora de la queixa, ja que aquesta activitat difícilment genera residus comercials i, a priori, no sembla que hi pugui haver un ús efectiu del servei de recollida de brossa comercial.

En aquesta línia, la Sindicatura creu que cal revisar, amb criteris objectius i no indiciaris, si alguna de les activitats empresarials classificades en el grup B de la regulació del preu públic, quan es tracti de generadors mínims, són susceptibles de ser tractades com activitats professionals que els sigui aplicable la reducció del 100% del preu públic.

La resposta municipal

L’Ajuntament ha respost a la resolució i les recomanacions de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, manifestant la seva disconformitat amb la valoració de la Sindicatura. El consistori ha argumentat que, pel que fa a l’aplicació de la reducció del 100% del preu públic a les activitats empresarials que siguin generadors mínims (com es fa en les activitats empresarials), aquesta no es podria dur a terme, ja que es regeixen per criteris i normes diferents.

La Sindicatura no comparteix aquesta valoració i està explorant canals de diàleg amb el consistori per treballar conjuntament aquesta qüestió.