La complicitat entre l’administració pública i la comunitat educativa és essencial per oferir uns entorns escolars segurs. Per aquesta raó, la Sindicatura de Greuges de Barcelona convida a Ajuntament, centres educatius i famílies a treballar de manera estreta i proactiva amb l’objectiu de garantir la protecció de la infància i dels seus interessos.

Per defensar els drets de la infància i amb el Pla de joc a l’espai públic amb horitzó 2030 a la vista, l’Ajuntament ha posat en marxa el programa “Protegim les escoles” per potenciar la pacificació dels entorns escolars. Però la seva aplicació no sempre és senzilla, com mostra la queixa d’una ciutadana que demanava la inclusió en el programa d’una escola de la Bonanova.

El projecte “Protegim les escoles”

“Protegim les escoles” és un projecte pensat per reformar els entorns dels centres educatius, enfocant les actuacions en el benestar de les persones que els utilitzen i la seva seguretat. El seu objectiu és millorar la qualitat ambiental dels entorns escolars, el confort de l’espai públic, millorar-ne la seguretat viària i incrementar la visibilitat d’aquests entorns.

D’aquesta manera, l’Ajuntament, amb la implicació de les comunitats educatives i veïnals, vol fer de les escoles un eix prioritari de totes les actuacions de transformació de l’espai públic per, entre altres, disminuir el risc d’accidentalitat i generar més espais de trobada.

D’acord amb el contingut del programa “Protegim les escoles”, el procediment consta de tres espais:

  • Grup d’impuls. Format per: Model Urbà, Educació, Guàrdia Urbana, Mobilitat i Districtes. Aquests organismes seleccionen i prioritzen les escoles de manera conjunta.
  • Taula d’entorns escolars a cada districte. Espai de trobada de les comunitats educatives, del districte i dels serveis tècnics municipals per fer el seguiment del programa, analitzar les problemàtiques i proposar actuacions per a la millora.
  • Taula de seguiment. És l’espai de ciutat amb entitats i persones interessades a fer aportacions i el seguiment del programa.

El mateix programa estableix els criteris per prioritzar els centres educatius.

La implementació del programa “Protegim les escoles” ha suposat un increment del temps d’estada en els entorns escolars de dilluns a dijous, que ha passat d’un 25% a un 56%. Els factors determinants d’aquest increment són tant l’ampliació de l’espai d’estada als entorns escolars com la comoditat de l’espai físic. Igualment, ha potenciat el joc espontani per part dels infants, la sensació de seguretat i la consideració de benestar de la comunitat educativa.

Una responsabilitat compartida

La Sindicatura defensa el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, i el dret a l’espai públic. Iniciatives com el projecte “Protegim les escoles” ajuden a garantir els drets humans de proximitat i a crear un espai més adequat pel desenvolupament de les activitats de la ciutadania. Però per la seva correcta implementació, cal la complicitat de totes les persones que comparteixen aquests espais.

Per tant, es requereix, també, de la implicació de tots els agents que conviuen a la ciutat. En el cas que ens ocupa, el paper de la comunitat educativa és fonamental per salvaguardar els drets de la infància i la seguretat viària.

En casos com el de l’escola objecte de la queixa, s’observa la importància de la complicitat de la comunitat educativa i de les famílies que porten els seus fills i filles a l’escola, ja que les propostes de millora impliquen necessàriament buscar alternatives a la mobilitat privada per desplaçar-se a l’escola o, com a mínim, per evitar l’estacionament o la parada de vehicles a la vorera o davant el centre escolar.

Per tant, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomana a les unitats territorials de l’Ajuntament que continuïn treballant per aconseguir un diàleg efectiu amb la comunitat educativa, a fi de promoure conjuntament i de manera progressiva el disseny d’uns entorns escolars segurs i millorar la seguretat viària de l’alumnat dels centres de la ciutat.