En els casos de no tenir un domicili fix, l’Ajuntament exigeix l’informe de coneixement de residència (ICR), i això podria allargar el procés d’empadronament a sis mesos o més.

La normativa general aplicable a la gestió municipal de l’empadronament estableix que si la persona aporta els documents necessaris, la inscripció al padró s’ha de fer sense més tràmit. També preveu, però, que els ajuntaments ordenin actes de tràmit per comprovar la veracitat de les dades en casos de dubte, i atorga un termini de tres mesos per tramitar i notificar la resolució. En tot cas, el sentit del silenci és positiu i, per tant, si no hi ha resposta de l’Administració, s’entén que la sol·licitud d’empadronament ha estat estimada.

També preveu que es pugui recórrer a un domicili fictici, com estableix expressament la normativa, per a l’empadronament dels qui no tenen sostre o viuen en infrahabitatges, que resideixin habitualment en el municipi i siguin coneguts pels serveis socials, que són els que han d’informar de l’habitualitat de la residència al municipi.

En aquests casos, però, l’Ajuntament de Barcelona exigeix com a requisits per sol·licitar la inscripció padronal, disposar prèviament de l’informe de coneixement de residència (ICR) i ha establert un termini d’emissió de tres mesos que, un cop superat, fa que s’apliqui el silenci negatiu.

La sol·licitud d’aquest informe compta amb un formulari específic, que cal tramitar de manera presencial i amb cita prèvia. Un cop obtingut aquest informe, el ciutadà disposa de tres mesos per formalitzar l’empadronament de forma presencial en una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), prèvia sol·licitud d’una cita, també.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya han rebut diverses queixes per retards en l’emissió d’aquests ICR, però també per l’allargament del procés que suposa haver implementat aquest requisit, que fa que el procés es pugui allargar fins a sis mesos o més.

Les dues institucions consideren que si bé els actes de comprovació en determinats casos tenen cabuda a la normativa, aquests són un acte de tràmit qualificat dins del procediment d’empadronament, i que en tot cas és l’òrgan municipal competent qui els ha d’ordenar, i en cap cas aquest deure pot recaure en el ciutadà. Per tant, la persona sense domicili fix hauria de poder presentar la sol·licitud d’alta al padró, i l’òrgan competent per tramitar-la hauria de demanar l’emissió de l’ICR a l’Institut Municipal de Serveis Socials. I, d’acord amb la normativa general, tot el procés no hauria de durar més de tres mesos.

Arran de les queixes estudiades, ambdues institucions també constaten que actualment no existeix un protocol clar de comprovació de la residència que reculli les garanties per respectar els drets de les persones.

També qüestionen que la cita prèvia hagi de ser un requisit i que, a més, en el cas que ens ocupa, s’exigeix en dues ocasions.

Davant tot això, la Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya demanen a l’Ajuntament de Barcelona que atengui les següents recomanacions:

  • Incorporar el tràmit “sol·licitud d’empadronament de persones en infrahabitatge, habitatge insegur o per manca de sostre” en el catàleg de tràmits de la seu electrònica i en la carta de serveis d’atenció ciutadana.
  • Identificar i clarificar els punts on es pot formalitzar la sol·licitud en la descripció del tràmit. En el cas de presentació per via presencial, informar que es pot registrar sense necessitat de cita prèvia.
  • Vetllar perquè sigui l’òrgan instructor en el marc de la tramitació de la sol·licitud d’empadronament el que faci la sol·licitud d’ICR a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
  • Estudiar l’establiment d’un protocol per a la gestió de les comprovacions de residència amb plenes garanties jurídiques per a les persones que demanen ser empadronades en la modalitat de sense domicili fix.
  • Estudiar l’establiment d’un protocol per a la gestió de la correspondència de les persones empadronades sense domicili fix.

Resolució completa de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.