L’ús de bicicletes al Parc Natural de Collserola està regulat i limitat per diferents ordenances. Però meaquestes limitacions no sempre es respecten, com apunta la queixa d’un ciutadà a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

A continuació detallem els usos permesos de bicicletes al Parc de Collserola i les recomanacions de la Sindicatura al respecte d’aquesta pràctica per garantir el dret al medi ambient i a una convivència pacífica.

Quin ús es pot fer de la bicicleta a Collserola?

Les ordenances del Parc de Collserola assenyala unes pautes de comportament per fer compatible l’ús de la bicicleta amb l’ús a peu del parc i la protecció del patrimoni natural del parc. Aquest text estableix per la circulació en bicicleta al parc les següents normes:

  1. Només es podrà circular en bicicleta pels itineraris i pistes senyalitzats a tal efecte: vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més de tres metres.
  2. Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a través, camins d’amplada inferior a tres metres i vies especialitzades per a altres usos.
  3. En cap cas es podrà circular a una velocitat superior als 20 km/h ni organitzar o dur a terme curses ciclistes.
  4. Els ciclistes que circulin per les vies del Parc tenen l’obligació de respectar els vianants, sense ocasionar-los molèsties i respectant la seva preferència.

Sancions per us inadequat de la bicicleta a Collserola i recomanacions de la Sindicatura

La sanció de l’incompliment d’aquestes normes requereix, però, que els nou municipis dels quals forma part el Parc Natural de Collserola incorporin facultats sancionadores que permetin corregir actuacions il·legals o prohibides pel que fa l’ús de la bicicleta al Parc.

Tot i que l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va aprovar el Marc sancionador de les ordenances sobre l’ús de la bicicleta al Parc, no tots els municipis han incorporat facultats sancionadores, dificultant la imposició de multes a qui incompleix la normativa establerta.

Dins el Parc de Collserola hi ha una sèrie de passejades, itineraris i recorreguts, tant per caminar com per anar amb bicicleta, i tots ells estan senyalitzats amb els corresponents indicadors. Actualment el Parc de Collserola té més de 250 Km aptes per a l’ús ciclista, però tot i així s’observa un ús inadequat d’itineraris prohibits a la circulació de bicicletes. La qual cosa té un impacte negatiu sobre el medi ambient i sobre la convivència ciutadana.

Per tant, una de les principals recomanacions de la Sindicatura per tal d’assegurar que es manté el parc i la convivència en aquest espai passa per una millora de la coordinació entre el Consorci i els ajuntaments que en formen part, treballant per detectar quins son els punts més conflictius i on es cometen sovint infraccions, i com evitar-les.