La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’Ajuntament de Barcelona que reconsideri la interpretació de l’article del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) que regula la no-transmissibilitat de les llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT). Aquesta Sindicatura considera que cal limitar la transmissió d’aquest tipus de llicències a les zones més tensionades de la ciutat per tal de garantir el dret a l’habitatge dels veïns i veïnes de Barcelona.

Arran de la queixa d’una ciutadana per les molèsties ocasionades per dos HUT a la seva finca, la Sindicatura ha revisat l’actuació de l’administració davant aquest cas i la normativa vigent. D’aquesta manera, es pot observar que la interpretació que es fa actualment de l’article 26.2 del PEUAT perpetua les habilitacions d’HUT en vigor en zones molt tensionades de la ciutat mitjançant la seva transmissió i propicia l’explotació turística sobre l’habitatge habitual i permanent.

D’altra banda, la Sindicatura considera que s’ha de ser molt estricte en els traspassos que es comuniquin, de moment i mentre no es modifiqui aquesta interpretació, i que no s’han d’acceptar en cap cas aquells que tinguin expedients disciplinaris o sancionadors en tramitació.

El cas objecte de la queixa

Una veïna de l’Eixample denunciava al juny de 2022 molèsties habituals per comportaments incívics d’algunes de les persones turistes que s’allotjaven als HUT que es troben la finca on viu. Ni les persones propietàries ni les gestores dels pisos es feien responsables, i la Guàrdia Urbana només intervenia quan es tractava de molèsties per soroll o alguna incidència de tipus greu.

Mesos després, la Direcció de Serveis d’Inspecció va comprovar si els HUT de la finca complien amb la legislació vigent, resultant en l’obertura d’un procediment a un d’ells. Igualment es va convidar a les parts a participar en un procés de mediació, però els responsables dels pisos turístics no van mostrar voluntat de participar-hi.

Almenys un dels dos HUT havia estat heretat juntament amb la llicència per exercir aquesta activitat.

La transmissió de llicències HUT

El gener de 2022 es va aprovar definitivament l’actualització del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics amb l’objectiu d’aconseguir una gestió sostenible del turisme, compatibilitzant els diferents usos i preservant la vida quotidiana i el dret a l’habitatge dels veïns i veïnes.

Una de les previsions normatives d’aquest document és la no-transmissibilitat dels títols habilitants que emparen el desenvolupament de l’activitat d’HUT, prevista a l’article 26.2. En relació amb l’abast d’aquest article, es va aprovar una instrucció per a la seva interpretació al juliol de 2022.

En aquest sentit, aquesta Sindicatura celebra que s’hagi restringit el règim de transmissió d’aquestes activitats turístiques i es vol posar de manifest que era una recomanació emesa des d’aquesta institució amb l’objectiu d’evitar la gentrificació en determinats barris i l’encariment desproporcionat dels habitatges.

Però, amb la interpretació actual, aquesta mesura de no-transmissibilitat s’aplica únicament a les noves altes. Una interpretació que aquesta Sindicatura pensa que cal reconsiderar. Especialment en els casos que tinguin expedients disciplinaris o sancionadors en tramitació.

La verificació dels requisits dels HUT

D’altra banda, la Sindicatura també recomana que es faci una verificació exhaustiva dels requisits de tots els HUT existents per assegurar que es compleix amb la legislació vigent.

Al 2021, l’Ajuntament va acceptar una recomanació d’aquesta Sindicatura i va iniciar un pla d’inspecció de revisió dels HUT inclosos en el cens del PEUAT. Ara bé, pel que es desprèn de l’estudi d’aquesta queixa no es va comprovar en aquell moment el compliment de les condicions exigibles als HUT, o almenys en aquest cas, ja que a la finca objecte de la queixa en constava un que no les complia. Recordem, per tant, que tant l’atorgament dels permisos de les activitats turístiques que es duen a terme a la ciutat, com l’exercici de la funció inspectora i la potestat sancionadora sobre aquestes activitats turístiques corresponen al municipi.