• Davant l’anunci de presentar les sol·licituds únicament per mitjans electrònics, la Sindicatura ha recordat a l’IMSS que cal vetllar de manera efectiva per l’equitat digital i possibilitar altres vies.
  • En el seu dictamen, la defensoria també ha recomanat a l’IMSS que garanteixi l’ampliació de 4 milions d’euros en l’import de la convocatòria, donat el greuge comparatiu amb edicions anteriors.

El 12 de maig de 2022 va publicar-se al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) l’anunci d’informació pública de l’Institut Municipal de Serveis Socials sobre l’aprovació de l’Ajut d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys. L’anunci contempla que la presentació de sol·licituds s’haurà de dur a terme únicament per mitjans electrònics.

Després d’analitzar la convocatòria, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en el marc de les seves competències, ha decidit emetre un dictamen dirigit a l’IMSS.

La tramitació de l’ajut

L’anunci d’informació pública de l’aprovació d’aquest ajut especifica que la presentació de la sol·licitud únicament podrà produir-se per mitjans electrònics a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Malgrat que la convocatòria explicita que la ciutadania podrà comptar amb assessorament o suport per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, la Sindicatura considera que aquest requisit contradiu l’article 14.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquesta línia, el dictamen de la defensoria considera convenient modificar el punt 5 de la convocatòria, amb l’objectiu de possibilitar la presentació de sol·licituds per altres mitjans.

La dotació pressupostària de l’ajut

La despesa autoritzada per l’any 2022 és de 8.000.000 d’euros, tot i que es preveu una ampliació fins a un màxim de 4.000.000 d’euros més. Aquesta opció resta condicionada a què s’aprovi i estigui disponible el crèdit corresponent.

És important destacar que l’any 2021 la despesa autoritzada va ser de 13.590.000 d’euros; l’any 2019, d’11.100.000 d’euros; el 2018, de 16.500.000 d’euros, i el 2017, de 17.590.000 d’euros. Per tant, resulta evident la reducció de la quantia destinada a aquesta prestació.

Malgrat que la convocatòria de l’ajut és una potestat de l’Ajuntament, i que és una iniciativa que es duu a terme de manera complementària a altres prestacions ja existents, la Sindicatura no considera justificada la decisió d’esmerçar menys recursos aquest any. Cal tenir en compte que moltes famílies de la ciutat s’han vist greument afectades pels efectes de la crisi originada per la pandèmia.

Per aquest motiu, el dictamen també fa incís en la necessitat de vetllar per tal que es pugui fer efectiva l’ampliació de l’import de la convocatòria als 4.000.000 d’euros addicionals previstos.

La bretxa digital

Previ a la publicació de l’anunci al BOPB i a l’elaboració del dictamen, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va tenir coneixement que l’Ajuntament havia comunicat la necessitat de disposar de l’IdCat Mòbil per a tramitar aquest ajut a les famílies que havien estat perceptores de l’ajut en anys anteriors. Per aprofundir més detalladament en el motiu i l’objectiu d’aquesta mesura, la Sindicatura va obrir una actuació d’ofici, ja que va considerar que la necessitat d’obtenir la identificació IdCat podia tenir un impacte negatiu en les persones afectades per la bretxa digital, i, per tant, en la infància i l’adolescència.

En el dictamen, la Sindicatura ha recordat la necessitat de protegir de forma efectiva l’equitat digital i, en concret, la relacionada amb la prestació d’ajuts dirigits a determinats col·lectius vulnerabilitzats.

La trajectòria d’aquesta ajuda i les actuacions d’ofici de la Sindicatura

L’any 2015 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la creació d’un Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social, dirigit a famílies de Barcelona amb infants o adolescents fins a 16 anys. Des d’aquell moment van dur-se a terme convocatòries anuals el 2016, 2017, 2018 i 2019.

El mes de setembre de 2020, l’Ajuntament va crear el fons d’emergència social extraordinari, molt centrat en els efectes de la covid-19. Aquest fons també pretenia donar cobertura a les famílies amb infants de 0 a 16 anys. L’any 2021 sí que va tornar a convocar-se aquest ajut.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha estat sempre amatent a les convocatòries d’aquest fons i al seu procediment d’atorgament, ja que considera que es tracta d’una millora per als drets de la infància. Per aquest motiu, amb anterioritat s’han dut a terme dues actuacions d’ofici: una l’any 2018 i una altra el 2020.

La Sindicatura va impulsar un canvi en les bases d’aquest ajut

Arran d’una queixa ciutadana, durant l’any 2021 la Sindicatura va copsar que les persones que percebien la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o l’Ingrés Mínim Vital (IMV), no podien optar als Ajuts d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys. I no podien accedir-hi tot i que els seus ingressos eren inferiors als llindars establerts per percebre aquesta ajuda municipal.

Amb l’objectiu de garantir el tracte igualitari entre totes les persones sol·licitants, la Sindicatura va dirigir-se a l’Institut Municipal de Serveis Socials perquè revisés aquesta circumstància. Al setembre del mateix any 2021, l’IMSS va comunicar que acceptava i aplicava aquesta recomanació mitjançant la modificació de les Bases de la convocatòria eliminant la incompatibilitat de les prestacions d’aquest ajut amb la RGC i l’IMV, tal com es demanava des de la defensoria.