L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que enguany torna a convocar el Fons extraordinari per ajuts puntuals d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys després d’un 2020 en què no va dur-se a terme. L’edició 2021 tindrà una quantitat destinada de 13,5 milions d’euros i d’entre 100 i 475 euros mensuals, que es calculen segons el nombre de membres de la unitat familiar i el nivell de renda. A més a més, s’estableix un increment per a les famílies monoparentals, encapçalades majoritàriament per dones i amb un risc de pobresa superior a la mitjana. Aquesta estratègia està especialment adreçada a famílies en situació de pobresa que no perceben l’Ingrés Mínim Vital que promou l’Estat o la Renda Mínima Garantida de la Generalitat de Catalunya. 

La síndica va interessar-se d’ofici pel Fons d’infància 0-16 anys en el 2020

La Sindicatura de Greuges de Barcelona va interessar-se d’ofici l’any 2020 davant la no convocatòria del Fons extraordinari per ajuts puntuals d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys, que l’any 2020 no va ser atorgat per l’Ajuntament de Barcelona, després de cinc anys consecutius en què s’havia aprovat la convocatòria. En la seva darrera edició, la de l’any 2019, es van destinar 11.100.000  euros, més 1.770.000 euros per a ajuts complementaris a famílies monoparentals, fet que suposa un total de 12.870.000 euros adreçats exclusivament a infants i adolescents, d’entre 0 i 16 anys, que es trobaven en situació de vulnerabilitat.

Si bé és cert que l’atorgament dels ajuts esmentats tenia caràcter voluntari i eventual per part de l’Ajuntament de Barcelona i no generava cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors, atès que no tenien la condició de prestacions garantides i no podien ser exigides com a drets subjectius d’acord amb el que preveu l’article 24.4 de la Llei 12/2007, de serveis socials, era un ajut d’eficàcia provada, que havia estat molt justificat i també celebrat per serveis i entitats de la ciutat que treballen amb infants.

La síndica es va interessar d’ofici per aquest Fons l’any 2020 i va obtenir informació de l’IMSS exposant totes les mesures preses a conseqüència de la crisi generada per la Covid-19, amb les quals es preveia poder atendre al conjunt de la ciutadania. Tot i que el Fons d’infància 0-16 anys era un ajut que es convocava d’acord amb la potestat discrecional de l’administració, es considerava poc justificada la seva desaparició, atès que s’adreçava únicament als infants, tenint en compte que l’article 15 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix la prioritat pressupostària en aquesta matèria, concretant, que els poders públics, han de donar prioritat en llurs pressupostos a les activitats adreçades a infants i adolescents. El mateix article, en el punt 2, diu que els poders públics han d’adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per a evitar que el contingut essencial dels drets dels infants i els adolescents resti afectat per la manca de recursos adaptats a llurs necessitats. Per tant, es recomanava avaluar les possibilitats de convocar de nou el Fons d’infància 0-16 anys, una ajuda que torna a ser una realitat aquest any 2021.