Arran de diverses queixes ciutadanes, i copsant que es tracta d’una problemàtica generalitzada a la ciutat, la Sindicatura ha analitzat els tràmits vinculats a l’execució d’una mudança a Barcelona. En especial, ha investigat els permisos d’ocupació de l’espai públic, les taxes exigides, i els drets vinculats.

Quin tipus de mudança es poden fer?

L’Ajuntament distingeix entre dues modalitats: l’assabentada i la no assabentada.

L’assabentada és la que es du a terme amb vehicles d’inferior volum. Aquesta tipologia acostuma a realitzar-la la ciutadania mitjançant recursos propis i comporta el pagament d’una taxa: la taxa d’ocupació de l’espai públic. No implica reserva d’estacionament.

La no assabentada és la que requereix els serveis d’una empresa, ja que s’utilitzen elements tècnics com grues elevadores i poden afectar el trànsit. Exigeix el pagament de la taxa d’ocupació de l’espai públic, la taxa per tramitació de permís d’ocupació de l’espai públic, i si fos el cas, caldria abonar la prestació de serveis de la Guàrdia Urbana (si s’ha de tallar el carrer). Inclou reserva d’estacionament prèvia senyalització.

La informació sobre mudances a disposició de la ciutadania

La ciutadana que ha presentat una queixa a la Sindicatura va dur a terme una mudança assabentada, amb l’expectativa de disposar d’una reserva d’estacionament. Les persones promotores de les queixes van mostrar com la informació municipal disponible en el moment de la tramitació no aclaria aquest aspecte.

Després d’analitzar el Portal de Tràmits municipal, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va constatar que aquesta eina només detallava la forma de tramitació, però no deia res sobre la manera com s’havien de dur a terme els treballs en l’espai públic.

En aquesta línia, un dels problemes vinculats als tràmits per fer una mudança és la insuficient informació al web municipal. La Sindicatura posa de manifest que la ciutadania acostuma a fer les mudances assabentades amb recursos propis i, per tant, és necessari que disposi de tota la informació per executar-la en òptimes condicions.

Arran de l’actuació de la Sindicatura, l’Ajuntament ha estat conscient d’aquest fet i, des de l’octubre de 2022, ha ampliat la informació al Portal de Tràmits, que ja aclareix la possibilitat de reserva d’estacionament segons modalitat de mudança, i com s’ha de dur a terme.

Drets generats per la taxa d’ocupació de l’espai públic

Tenint en compte que l’autorització de mudança assabentada genera una taxa d’ocupació de l’espai públic, la ciutadania podria entendre que té garantit l’ús de l’espai públic necessari per dur a terme els treballs. Com per exemple podrien ser l’ús de la vorera i un estacionament pròxim.

Tanmateix, aquesta taxa no garanteix un estacionament pròxim, sinó que únicament autoritza a aparcar a les places properes sense abonar-ne el preu, sempre que estiguin disponibles.

Si s’analitza l’Ordenança fiscal general, aquesta estableix que el fet imposable de les taxes municipals és la utilització privativa del domini públic que beneficiï la persona obligada a pagar el tribut.

En el cas de la taxa analitzada, la Sindicatura considera que el fet imposable és l’ocupació de l’espai públic necessari per fer la mudança. Conseqüentment, entén que si no es produeix aquesta ocupació, no neix l’obligació tributària.

També s’ha aprofundit en l’Ordenança fiscal 3.10, de taxes per la utilització privativa del domini públic municipal. D’aquesta Ordenança es desprèn que la taxa dóna dret a utilitzar l’espai públic per tasques de càrrega i descàrrega, però l’Ajuntament fa una interpretació més restrictiva i no permet la reserva prèvia d’estacionament.

La Sindicatura comprèn que la ciutadania tingui la percepció legítima que no ha fet un ús privatiu de l’espai públic, ja que duen a terme les mudances assabentades de manera precària i sense una zona d’estacionament que permeti executar el treball amb comoditat.

Comparació de l’import de les taxes de mudances assabentades i no assabentades

Segons la informació del Portal de Tràmits, l’import de la taxa vinculada a una mudança no assabentada és de 40,79 euros. A més de la reserva d’estacionament, el pagament d’aquesta taxa permet ocupar la vorera i, fins i tot, la calçada. A banda d’aquest pagament, en les mudances no assabentades també s’ha d’abonar la taxa per tramitació de permís d’ocupació de l’espai públic.

La persona promotora de la queixa va detallar que ella havia pagat 44,70 euros en la taxa vinculada a una mudança assabentada. Cal recordar que aquesta taxa no garanteix de manera efectiva el dret a ocupar l’espai públic per estacionar el vehicle. Finalment, si només valorem l’abonament de la taxa de permís d’ocupació de l’espai públic (requisit per a les dues tipologies de mudances), la Sindicatura conclou que és poc proporcional i coherent que els permisos d’una mudança no assabentada tinguin un import més baix i ofereixin uns drets molt superiors sobre l’espai públic.