La Sindicatura de Greuges de Barcelona va detectar possibles irregularitats en els diversos acords analitzats, motiu pel qual va actuar d’ofici. Davant la manca de resposta municipal, va traslladar l’expedient a la Bústia Ètica i de Bon Govern.

La defensoria estarà amatent a les actuacions de l’Ajuntament en aquest assumpte i durà a terme el seguiment corresponent, tenint en compte la greu afectació a l’interès general.

Després d’una queixa ciutadana i una actuació d’ofici iniciada per la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Bústia Ètica i de Bon Govern ha resolt que l’acord pres el març del 2000 entre l’Ajuntament i un club esportiu és nul de ple dret (i per tant, també ho són la resta d’acords posteriors vinculats amb aquest), ja que no ha seguit el procediment jurídic establert per aprovar-lo i està signat per un òrgan manifestament incompetent.

Els fets inicien el juny de 1999, quan un club esportiu de Sant Andreu va proposar cedir gratuïtament a l’Ajuntament uns terrenys d’interior d’illa no urbanitzables on no podia exercir la seva pràctica esportiva. A canvi, l’Ajuntament cedia gratuïtament l’ús d’uns patis escolars i condonava l’IBI que el club tenia pendent de pagament.

Aquesta proposta es va acceptar i va finalitzar en un Decret d’Alcaldia del setembre de l’any 1999. Abans d’inscriure aquesta cessió gratuïta en el registre, el març del 2000 va signar-se un altre acord entre el regidor de districte i el club esportiu en el qual es comprometia que aquest club tindria la gestió d’un futur poliesportiu municipal del barri, introduint condicions “ex novo” i sense causa a la cessió gratuïta dels terrenys.

Aquests acords s’han ratificat en diverses ocasions al llarg de dues dècades, fins que l’Ajuntament va iniciar les obres del Poliesportiu municipal del Camp del Ferro, moment en el qual (2017) el club esportiu va reclamar el compliment de l’acord que comprometia la gestió d’aquest equipament esportiu. Davant la impossibilitat legal de complir amb aquell acord, l’Ajuntament va encarregar un informe extern per veure de quina manera es podia indemnitzar al club esportiu.

L’informe detalla que l’ús que el club esportiu havia fet de les pistes escolars cedides gratuïtament per l’Ajuntament durant 20 anys estava valorat en 1.241.000 €. Malgrat això, el maig del 2019 l’Ajuntament va acordar indemnitzar-lo, a més, amb el valor del terreny cedit gratuïtament, que era de 798.000 euros l’any en curs, continuar amb l’ús gratuït de les pistes, i assignar-li l’ús preferent del Camp del Ferro.

Basant-se en la nul·litat de ple dret de l’acord del març de l’any 2000 i els successius, la Bústia Ètica i de Bon Govern ha traslladat diverses recomanacions no vinculants a l’Ajuntament de Barcelona: restaurar la legalitat infringida en relació amb les causes de nul·litat de ple dret detectades, demanar al club el retorn dels diners cobrats indegudament i retirar la resta d’acords presos entre l’Ajuntament i el club esportiu.

“Vam traslladar aquest assumpte a la Bústia Ètica i de Bon Govern després de copsar una desproporció en la compensació global al club esportiu i una manca de resposta municipal quan vam intervenir d’ofici. Compartim plenament el posicionament dut a terme per la Bústia Ètica i de Bon Govern, ja que també vam arribar a les mateixes conclusions en les nostres investigacions”, ha manifestat el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

Per aquest motiu, la Sindicatura de Greuges de Barcelona estarà amatent a les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona en aquest assumpte i durà a terme el seguiment corresponent, tenint en compte la greu afectació a l’interès general.

La queixa ciutadana i la intervenció de la Sindicatura

L’any 2020 una ciutadana, en representació d’un club esportiu del Districte de Sant Andreu, va presentar una queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona perquè considerava que patia un greuge pel tracte favorable que l’Ajuntament estava donant a un altre club del districte, en perjudici de la resta de clubs.

Concretament, denunciava que, des de feia dues dècades, aquest club rebia cessions gratuïtes d’espais municipals per a la pràctica de l’esport (mentre el seu club pagava la taxa corresponent), i gaudia d’un ús preferent del Poliesportiu municipal Camp del Ferro des de la seva posada en marxa, l’any 2020.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona va estudiar el contingut de la queixa i va detectar possibles irregularitats administratives en els diversos acords analitzats, motiu pel qual va actuar d’ofici i va demanar un informe a Serveis Jurídics. Davant la manca de resposta municipal, la Sindicatura va traslladar aquest tema a la Bústia Ètica i de Bon Govern. Dos anys després, aquest òrgan ha conclòs que l’acord del març del 2000 és nul de ple dret i, per tant, també ho són la resta d’acords adoptats a conseqüència d’aquest.