Després d’analitzar una queixa ciutadana que denunciava un excés de temps en la tramitació d’un expedient de llicències d’obres, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a un dels districtes de la ciutat que, sense més dilacions ni retards injustificables, continuï la tramitació d’aquest expedient i s’ajusti als terminis que estableix l’ORPIMO, impulsant d’ofici tots els seus tràmits.

La cronologia dels fets

  • El Districte informa que la sol·licitud de la llicència d’obres majors es va presentar el 14 de desembre del 2020.
  • El 7 de juliol de 2021 l’interessat rep l’advertiment de desistiment.
  • El 9 de juliol de 2021 demana ampliació de terminis per poder completar la documentació requerida.
  • El 8 d’octubre del 2021 va aportar el projecte refós complet.
  • Arran de les deficiències informades i les esmenes aportades, hi ha noves actuacions (façana posterior) que requereixen Informe complementari de Patrimoni. En data 9 de març de 2022 finalitza la revisió documental i tècnica, però manca l’informe de Patrimoni.

Les consideracions de la Sindicatura

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha conclòs que l’actuació del servei municipal ha estat insuficient i ineficaç, ja que no s’han complert els terminis establerts en la tramitació de l’expedient objecte de la queixa.

La primera data a tenir en compte és el 7 de juliol de 2021, moment en què l’interessat rep l’advertiment de desistiment. En aquesta data, l’Ajuntament ja es trobava fora del termini de deu dies que concedeix l’article 19 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal (ORPIMO) per esmenar o completar la documentació preceptiva.

La persona promotora de la queixa va demanar una ampliació de termini i va presentar la documentació requerida el 8 d’octubre de 2021. No és fins al 9 de març de 2022 que finalitza la revisió documental i tècnica de l’Ajuntament. A més a més, encara està pendent l’informe de Patrimoni.

Al compliment de l’obligació de sol·licitar llicència prèvia es correspon l’obligació municipal de donar resolució expressa a aquesta petició en els terminis que fixa la normativa aplicable. L’article 26.1 de l’ORPIMO estableix que el termini per resoldre aquest tipus de llicències és de dos mesos. En els procediments que requereixin informes preceptius d’altres serveis, aquest termini és de tres mesos.

De cronologia dels fets, es constata que des de la sol·licitud de llicència el 14 de desembre de 2020 fins a la data en la qual es va rebre la informació municipal han passat divuit mesos i, en aquesta data, encara no s’havia resolt l’expedient. Per tant, s’ha superat amb escreix el termini de resolució.

Cal tenir en compte que quan l’Administració incompleix els terminis de resolució, la seva actuació incideix en les expectatives de la ciutadania, de manera que no només es produeix una paralització de l’execució de les obres sol·licitades, sinó que pot repercutir en els seus interessos econòmics i els de l’equip professional tècnic que la representa.

Problemes amb la cita prèvia i manca d’informació municipal

La persona promotora de la queixa també va mostrar la seva disconformitat amb la gestió de les cites prèvies ateses telefònicament.

El Districte ha informat que el mes de juliol de 2021 es van concertar dues cites prèvies per ser ateses telefònicament. Totes dues es van resoldre per telèfon. Posteriorment, la persona promotora de la queixa va demanar dues cites prèvies més. El tècnic municipal va intentar contactar telefònicament amb l’interessat els dies 23 de desembre de 2021 i el 13 de gener de 2022, però no ho va aconseguir. Després d’aquestes, la persona sol·licitant de la llicència d’obres va demanar tres cites prèvies més, però no va obtenir resposta.

No és fins al 10 de febrer de 2022, després de la intervenció de la Sindicatura de Greuges, que es truca a l’interessat per informar-lo de la situació de l’expedient i resoldre els dubtes existents. El Departament de Llicències informa que és conscient del retard en la tramitació de l’expedient. Per aquest motiu, es compromet a prendre mesures urgents per resoldre l’expedient amb urgència.

La Sindicatura ja ha manifestat moltes vegades que és coneixedora del nombre elevat d’expedients gestionats i de les càrregues de treball de determinats serveis, com és el cas dels de llicències i inspecció dels districtes. La manca de mitjans de què disposen els serveis tècnics municipals dificulta el compliment estricte dels terminis.

La defensoria creu que pot resultar comprensible que, excepcionalment, es produeixi una dilació motivada per l’acumulació d’expedients o per la dificultat tècnica a valorar la qüestió plantejada. Però la disposició de la ciutadania per comprendre aquestes raons només és possible si se la informa degudament.

Aquesta manera d’actuar portaria a una millor comprensió del funcionament de l’Administració i a fer-la més propera a la ciutadania, amb independència de quin sigui el sentit final de la decisió adoptada. En altres ocasions, l’Ajuntament de Barcelona ha informat la Sindicatura que la cita prèvia té la finalitat d’evitar esperes i millorar la qualitat de l’atenció, fet que s’adiu amb el principi de servei efectiu a la ciutadania, establert en l’article 3.1.a de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. No obstant això, el fet que s’hagi de reiterar una petició de cita prèvia fins a tres ocasions perquè no s’ha rebut resposta, no es correspon amb uns estàndards admissibles en la qualitat de l’atenció.