El veïnat entén que els elements afectats formen part de l’estructura de la finca i que, en conseqüència, és responsabilitat de l’empresa fer-se càrrec de la seva reparació dins de termini. Tanmateix, segons es queixaven a aquesta Sindicatura el febrer de 2023, durant tot aquest temps no han aconseguit cap mena d’actuació per part de l’IMHAB.

Al passeig de Mollerussa de Barcelona, l’any 2017 s’hi va construir una nova promoció d’habitatge públic. Les obres les va dur a terme una empresa privada, però la promotora, com en tot el parc d’habitatge públic, és l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). Segons la comunitat de veïnes i veïns que aquell mateix any hi va anar a viure, des d’un primer moment es van trobar que acabats de l’estructura es van rovellar i debilitar ràpidament, amb possibilitat de desprendre’s.

Actuacions fetes

És per això que, un cop admesa a tràmit la queixa i iniciada la instrucció de l’expedient, la Sindicatura va considerar convenient dirigir-se a l’IMHAB per tal de conèixer les intervencions fetes en relació amb la queixa presentada.

Què va fer l’IMHAB?

Segons ens va informar l’IMHAB, les obres de construcció de l’edifici del passeig de Mollerussa van finalitzar el 9 de febrer de 2017, i va afirmar que durant el termini de garantia i post venda es van atendre les reparacions de la promoció per part de l’empresa constructora, tot i que gestionades per l’IMHAB, com a promotor de l’edifici.

Una vegada finalitzat el termini de garantia d’execució de l’obra, la gestió de les reparacions corresponen a l’administrador de finques, ja que l’edifici no és propietat només de l’IMHAB, sinó que hi ha diferents propietaris. Sent així, l’administrador de finques es va encarregar de gestionar la reparació dels desperfectes pels quals es queixava la comunitat de veïns i veïnes, com s’ha pogut comprovar en la inspecció feta el 23 d’octubre de 2023.

Decisió de la Sindicatura

Aquesta Sindicatura entén que per determinar si l’IMHAB, com a promotor d’aquests habitatges, hauria d’haver estat també responsable de les reparacions, primer calia determinar quin tipus de desperfectes hi havia a la finca per establir, així, quin període de garantia tenen. I és que, si es tracta de desperfectes d’habitabilitat, funcionalitat i seguretat, el termini de garantia és de 3 anys, mentre que si els defectes són estructurals, la garantia s’allarga fins als 10 anys. Tot i que l’IMHAB considera que es tracta dels primers i el veïnat dels segon, determinar si es tracta d’uns problemes o els altres és una qüestió tècnica que correspon a un expert o perit especialista determinar.

Aquesta Sindicatura considera, per una banda, que en qualsevol cas l’IMHAB té el deure de respondre dins d’un termini diligent a la Comunitat de Propietaris sobre quina és la valoració tècnica feta (i, en conseqüència, quina és la garantia aplicable), per tal que aquesta pugui emprendre les mesures o accions que consideri pertinents.

D’altra banda, i pel que fa valorar si s’ha produït un greuge, la Sindicatura de Greuges de Barcelona conclou que, en aquest cas, l’actuació de l’IMHAB és millorable d’acord amb el principi de bona administració pel que fa a donar resposta a les peticions ciutadanes en un termini adequat, i recorda a l’Ajuntament de Barcelona que té l’obligació de donar resposta, en el sentit que consideri oportú, a les demandes que se li realitzen com a promotor o gestor d’habitatge públic.