Sense la inscripció al Registre Civil no es pot obtenir el llibre de família, document imprescindible per tenir accés a la prestació de les baixes de maternitat i paternitat.

Nota de premsa