Després de la queixa d’un ciutadà amb discapacitat física respecte de la manca de places reservades d’aparcament pròximes a un edifici públic com el del Consorci d’Educació de Barcelona, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha analitzat la queixa i ha emès una sèrie de recomanacions als diversos òrgans municipals implicats.

Nota de premsa