El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anunciat l’obertura d’una actuació d’ofici que té l’objectiu de conèixer els mecanismes per tal de garantir la igualtat de tracte i prevenir les situacions de discriminació i assetjament en l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, que compta amb un Pla Intern d’Igualtat des de l’any 2019.

L’origen del cas

L’inici d’aquest interès de la Sindicatura rau en les situacions viscudes per dones treballadores de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, que judicialment han estat considerades d’assetjament laboral per raó de sexe (Sentència 17, no ferma, del jutjat social núm. 3 de desembre de 2020). Arran d’aquestes conductes denunciades per les dones treballadores, Parcs i Jardins va intervenir per detectar situacions que propiciaven la desigualtat i la discriminació.

L’any 2019 l’Institut Municipal de Parcs i Jardins va elaborar el Pla Intern d’Igualtat 2019-2022, document que té els propòsits d’establir les línies d’actuació per la igualtat efectiva entre dones i homes, i donar resposta a les desigualtats i discriminacions detectades.

L’actuació de la Sindicatura

Una vegada ja fa dos anys de la implementació d’aquest Pla intern d’Igualtat a Parcs i Jardins, la Sindicatura de Greuges de Barcelona vol saber quina és la situació actual en aquest organisme municipal pel que fa a la desigualtat i la discriminació per raons de sexe, així com identificar quines accions s’han dut a terme per a la prevenció de situacions d’assetjament. El síndic Bondia ha afegit que també preguntarà per l’abordatge i el tractament concret de les situacions sentenciades i denunciades per dues dones treballadores.

La normativa vinculada

L’article 23 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea consagra la igualtat entre homes i dones, havent-se de garantir en tots els àmbits. En el mateix sentit, l’article XIV de la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat, relatiu al Dret al Treball, estableix el compromís de les ciutats signatàries a desenvolupar, en col·laboració amb les altres institucions públiques i les empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el treball, per impedir qualsevol mena de discriminació per motius de sexe, nacionalitat, edat, orientació sexual, o discapacitat.