Notícies

La Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya renoven el seu conveni de col·laboració

Conveni SGB-SGC

La Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya han signat avui la renovació del conveni de col·laboració, amb David Bondia i Rafael Ribó al capdavant de les dues respectives defensories.

Aquest conveni té l’objectiu d’establir un marc jurídic operatiu de col·laboració institucional per tal que hi hagi la cooperació necessària per assegurar al conjunt de les persones la resolució ràpida i eficaç de les queixes, així com unir esforços en les actuacions d’interès comú en l’àmbit municipal.

Els compromisos assumits en aquest conveni es duran a terme amb ple respecte a la independència de cadascuna de les institucions, atesa la inexistència de cap relació de jerarquia, ni de dependència orgànica o funcional entre elles.

La primera línia del protocol d’actuació rau en l’intercanvi d’informació, la comunicació mútua i el missatge clar cap a la ciutadania: les persones promotores d’una queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya han de ser informades de la possibilitat de presentar-la a la Sindicatura de Greuges de Barcelona quan el fet que la motivi estigui relacionat amb l’administració municipal barcelonina. I la mateixa situació en direcció oposada: la Sindicatura de Greuges de Barcelona es compromet atrametre al Síndic de Greuges de Catalunya les disconformitats que afectin altres administracions catalanes.

Ambdues institucions consensuen l’intercanvi d’informació periòdica sobre la llista, la tramitació i les conclusions dels greuges en àmbits competencials compartits, amb l’objectiu d’evitar duplicitats en les actuacions.

En les investigacions que afectin els consorcis o altres espais de col·laboració administrativa entre la Generalitat i l’Ajuntament, les dues defensories també acorden la cooperació mitjançant, si s’escau, la creació d’equips de treball mixtos.

D’altra banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona pot proposar al Síndic de Greuges de Catalunya iniciatives relacionades amb la capacitat normativa que la llei li reconeix. A més a més, la Sindicatura es compromet a col·laborar en els treballs de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya, particularment en la supervisió de l’aplicació del Pla de Drets Humans per part del govern municipal barceloní.

Un altre punt és el compromís de totes dues institucions per potenciar la internacionalització de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. De comú acord, les parts també pacten l’impuls de la Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya, amb la participació del Síndic de Greuges de Catalunya; les sindicatures locals; les sindicatures universitàries, i les defensories d’empreses privades que presten serveis d’interès general.

Per últim, el conveni de col·laboració valora l’organització d’unes jornades anuals de formació en àmbits compartits, que poden ser obertes a altres institucions d’ombudsman de caràcter local, nacional o internacional. 

Per tal d’assegurar l’intercanvi fluid d’informació i fer efectives les clàusules d’aquest conveni, es constitueix una comissió de seguiment, formada pel síndic de greuges de Barcelona i l’adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya. El conveni té una durada de quatre anys i en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants poden acordar-ne la pròrroga per altres quatre anys o l’extinció. El primer conveni amb l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya va signar-se el 12 de juliol de 2006.

Notícies

Carta de benvinguda del nou síndic de greuges de Barcelona, David Bondia

nou síndic Barcelona

Emprenc amb il·lusió aquest nou repte, compromès amb els drets humans de proximitat i garantint rigor, experiència i treball per fer de la Sindicatura de Greuges de Barcelona un espai de referència per tota la ciutadania i un organisme prestigiós i respectat en l’àmbit municipal. Aquests són alguns dels meus objectius en aquesta nova etapa que inicio al capdavant d’una institució amb gairebé 17 anys d’història a la nostra ciutat.

No puc deixar d’agrair a totes les persones que van participar en el procés de suport ciutadà i a totes les entitats barcelonines que van implicar-se en el procés d’elecció d’una nova Sindicatura de Greuges a la nostra ciutat, així com a totes les candidatures que van enriquir el debat amb propostes constructives per millorar el funcionament de la institució.

El meu nomenament comporta el compromís de fer efectiu el projecte que vaig presentar a l’inici del procés (7 eixos i 33 propostes) per tal d’establir un nou full de ruta de la institució. Això implica una aposta per un projecte de Sindicatura de Greuges amb experiència, a peu de carrer, compromesa amb els drets humans de proximitat i que actuï amb rigor i independència.

Tinc molt clar que la ciutat és la seva gent, les seves persones, el seu teixit social. Per aquesta raó, el meu propòsit és que aquesta institució estigui present en els setanta-tres barris i els deu districtes que la conformen. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha de ser un territori i no només una ubicació física; hem de treballar de forma itinerant en el territori per conèixer i connectar amb les problemàtiques de tota la nostra ciutadania.

Ens cal que la Sindicatura sigui una institució d’equilibri entre la ciutadania i l’administració. Hem de convertir els neguits, les preocupacions i les denúncies de la ciutadania en recomanacions clares a l’administració que permetin millorar els serveis municipals. Pretenc potenciar el tractament holístic de les queixes, i ho vull fer amb l’ajuda de taules de treball permanents, sectorials i transversals que permetin canalitzar el coneixement i el treball de les persones i entitats que configuren la nostra ciutat.

Promouré una Sindicatura de Greuges de Barcelona proactiva, que actuï en temps real per solucionar, o fins i tot per anticipar, la vulneració de drets de les persones. Entenc que he de liderar una Institució amb moltes potencialitats que ha de fer efectives totes les seves competències. Per això us demano que confieu en la Sindicatura per acompanyar les vostres denúncies i queixes, així com per impulsar actuacions d’ofici que visibilitzin les diferents problemàtiques, i que ens permetin millorar i transformar dinàmiques de la nostra ciutat.

Com ja he mencionat abans, la Sindicatura compta amb gairebé disset anys de trajectòria. Això no seria possible sense el camí recorregut per les dues síndiques que l’havien presidit anteriorment, Pilar Malla i Maria Assumpció Vilà, a qui reconec la tasca feta i agraeixo el seu compromís amb els drets de la ciutadania. 

Tinc un gran repte al davant. Un projecte carregat d’il·lusió i amb una idea clara: fer de la institució un espai referent en la lluita pels drets humans de proximitat. A totes i tots, a les entitats, us demano que unim esforços per acompanyar i impulsar mesures que facin que el dret a una vida digna de ser viscuda vertebri totes les polítiques, normes, pràctiques i accions del nostre Ajuntament.

Avui comencem!

David Bondia, síndic de greuges de Barcelona (2021-2026).

*Fotografia de Martí Petit.

Notícies

David Bondia, nomenat nou síndic de greuges de Barcelona

David Bondia nou sindic

El plenari de l’Ajuntament ha nomenat aquesta tarda a David Bondia com a nou síndic de greuges de Barcelona. En els pròxims dies prendrà possessió del càrrec.

En el marc del plenari de l’Ajuntament de Barcelona, els grups polítics municipals han nomenat a David Bondia com a nou síndic de greuges de Barcelona pel període 2021-2026, en substitució de Maria Assumpció Vilà, que ha estat al capdavant de la Sindicatura durant dos mandats (2010-2015 i 2016-2021).

La trajectòria de David Bondia

David Bondia és president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i Professor titular de Dret internacional públic i Relacions internacionals de la Universitat de Barcelona.

Va participar en la redacció i adopció de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat i del Pla de Drets Humans de Catalunya. Ha assessorat sindicatures locals, diversos municipis i al Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals.

També és membre de la Comissió d’Empara del Reglament de Participació Ciutadana i del Consell Acadèmic Assessor de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona.

Com s’ha escollit el nou síndic

Entre els mesos de gener i març d’enguany, les diferents entitats de la ciutat inscrites en el Fitxer d’Entitats municipals van presentar fins a vuit candidatures diferents per ocupar el càrrec de nou síndic o nova síndica de greuges de la ciutat: David Bondia; Ramon Nicolau; Jordi Giró, Zaida Muxí, Isabel Alonso, Ricard de la Rosa, Rosa Cañadell i Rafel López.

Posteriorment, entre el 19 d’abril i el 19 de maig del 2021, va dur-se a terme la fase de suport ciutadà a les candidatures a la Sindicatura de Greuges de Barcelona mitjançant la plataforma en línia Decidim.Barcelona i un sistema de verificació integrat amb el padró municipal, on podien participar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Barcelona. Aquest procés de suport ciutadà, amb caràcter no vinculant, va comptar amb la participació de 3.034 persones i l’adhesió de 189 entitats a les diferents candidatures.

Si bé el mecanisme per donar suport a alguna de les vuit candidatures va fer-se exclusivament per internet, van habilitar-se també cinc punts d’acompanyament presencial per a aquelles persones sense recursos informàtics o coneixement per participar-hi i salvar així la bretxa digital.

Candidat/aVots de la ciutadaniaVots de les entitats  
David Bondia  1.414 suports ciutadans57 adhesions d’entitats
Ramon Nicolau  410 suports ciutadans73 adhesions d’entitats
Jordi Giró  288 suports ciutadans23 adhesions d’entitats
Zaida Muxí  270 suports ciutadans10 adhesions d’entitats
Isabel Alonso  215 suports ciutadans6 adhesions d’entitats
Ricard de la Rosa  186 suports ciutadans9 adhesions d’entitats
Rosa Cañadell  167 suports ciutadans3 adhesions d’entitats
Rafel López  84 suports ciutadans8 adhesions d’entitats
Resultats del procés de suport ciutadà

Després del procediment de suport ciutadà dut a terme durant els mesos d’abril i maig, és el Plenari del Consell Municipal qui ha de nomenar elnou síndic o la nova síndica mitjançant un acord adoptat per les dues terceres parts dels 41 regidors i regidores que formen l’Ajuntament de Barcelona. Els membres del Plenari del Consell Municipal han arribat a un consens que permet el nomenament de David Bondia com a nou síndic de greuges de la ciutat, amb els vots a favor de Barcelona en Comú; PSC; ERC, i Junts per Catalunya, i els vots en contra de Ciutadans, PP, Barcelona pel Canvi i la regidora no adscrita.