La Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya han signat avui la renovació del conveni de col·laboració, amb David Bondia i Rafael Ribó al capdavant de les dues respectives defensories.

Aquest conveni té l’objectiu d’establir un marc jurídic operatiu de col·laboració institucional per tal que hi hagi la cooperació necessària per assegurar al conjunt de les persones la resolució ràpida i eficaç de les queixes, així com unir esforços en les actuacions d’interès comú en l’àmbit municipal.

Els compromisos assumits en aquest conveni es duran a terme amb ple respecte a la independència de cadascuna de les institucions, atesa la inexistència de cap relació de jerarquia, ni de dependència orgànica o funcional entre elles.

La primera línia del protocol d’actuació rau en l’intercanvi d’informació, la comunicació mútua i el missatge clar cap a la ciutadania: les persones promotores d’una queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya han de ser informades de la possibilitat de presentar-la a la Sindicatura de Greuges de Barcelona quan el fet que la motivi estigui relacionat amb l’administració municipal barcelonina. I la mateixa situació en direcció oposada: la Sindicatura de Greuges de Barcelona es compromet atrametre al Síndic de Greuges de Catalunya les disconformitats que afectin altres administracions catalanes.

Ambdues institucions consensuen l’intercanvi d’informació periòdica sobre la llista, la tramitació i les conclusions dels greuges en àmbits competencials compartits, amb l’objectiu d’evitar duplicitats en les actuacions.

En les investigacions que afectin els consorcis o altres espais de col·laboració administrativa entre la Generalitat i l’Ajuntament, les dues defensories també acorden la cooperació mitjançant, si s’escau, la creació d’equips de treball mixtos.

D’altra banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona pot proposar al Síndic de Greuges de Catalunya iniciatives relacionades amb la capacitat normativa que la llei li reconeix. A més a més, la Sindicatura es compromet a col·laborar en els treballs de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya, particularment en la supervisió de l’aplicació del Pla de Drets Humans per part del govern municipal barceloní.

Un altre punt és el compromís de totes dues institucions per potenciar la internacionalització de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. De comú acord, les parts també pacten l’impuls de la Xarxa de l’Ombudsman de Catalunya, amb la participació del Síndic de Greuges de Catalunya; les sindicatures locals; les sindicatures universitàries, i les defensories d’empreses privades que presten serveis d’interès general.

Per últim, el conveni de col·laboració valora l’organització d’unes jornades anuals de formació en àmbits compartits, que poden ser obertes a altres institucions d’ombudsman de caràcter local, nacional o internacional. 

Per tal d’assegurar l’intercanvi fluid d’informació i fer efectives les clàusules d’aquest conveni, es constitueix una comissió de seguiment, formada pel síndic de greuges de Barcelona i l’adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya. El conveni té una durada de quatre anys i en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants poden acordar-ne la pròrroga per altres quatre anys o l’extinció. El primer conveni amb l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya va signar-se el 12 de juliol de 2006.