La defensoria adverteix l’Ajuntament de l’obligació d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds quan es modifiquin substancialment les bases reguladores d’una subvenció.

D’altra banda, la Sindicatura també ha proposat un disseny diferenciat pels projectes d’entitats de petit format, que podrien funcionar via concurrència no competitiva o subvenció directa.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que la modificació de la convocatòria de subvencions és encertada, però reclama l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds, amb l’objectiu de preservar el principi de seguretat jurídica recollit a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola.

El motiu de la intervenció d’ofici de la Sindicatura

En el marc de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, el darrer 25 de gener va aprovar-se una modificació en la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat de l’any 2024 (en l’àmbit d’Esports).

Aquesta modificació va aprovar-se el mateix dia de finalització del termini per presentar les sol·licituds, sense incloure’n cap ampliació. En conseqüència, les persones físiques o jurídiques interessades en aquesta convocatòria en la pràctica no van tenir marge de maniobra per esmenar la seva sol·licitud conforme al nou redactat.

Per aquests motius, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciat una actuació d’ofici per analitzar si aquesta modificació de la convocatòria suposa una afectació en els drets de la ciutadania.

Les consideracions de la Sindicatura

La raó de la modificació és ampliar les possibilitats de presentació de projectes. La redacció inicial només contemplava la possibilitat de presentar un únic projecte per tots els programes de districte, i amb el canvi de redacció s’amplia a poder presentar fins a sis projectes, un per a cadascun dels programes de districte.

La modificació és substancial, ja que és molt diferent poder presentar sis projectes o que només se n’accepti un. La Sindicatura considera que en cap cas es pot qualificar d’una mera rectificació no substancial, o d’un aclariment que ja era deduïble d’una interpretació sistemàtica.

Si bé és cert que l’Ajuntament ha detectat que la convocatòria restringia incorrectament l’àmbit objectiu de la convocatòria i ho ha esmenat, també ho és que caldria haver atorgat un temps addicional per a complementar, esmenar o presentar una nova sol·licitud, d’acord amb l’article 32 de la Llei 39/2015.

Cal destacar que les persones físiques i jurídiques que poden ser sol·licitants es troben des del mes de desembre preparant el disseny i informació relativa als projectes que portaran a terme durant l’any 2024 (o en els casos previstos, l’any escolar 2024-2025). Per tant, és evident que les condicions i requisits de la convocatòria anual determinen d’una manera essencial la seva estratègia de preparació dels projectes i de la corresponent sol·licitud.

Per tot el que s’ha exposat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona no comparteix que l’Ajuntament modifiqui, encara que sigui parcialment, els requisits de la convocatòria, i alhora no atorgui un termini addicional perquè la ciutadania en pugui fer les modificacions que estimi oportunes.

Subvencions municipals a les entitats: la Sindicatura proposa un disseny diferenciat per aquells projectes d’entitats de petit format

Respecte del mateix tema de subvencions, diverses entitats i associacions de petit format s’han dirigit a la Sindicatura de Greuges per manifestar la percepció conjunta d’un empitjorament progressiu en la tramitació de subvencions de la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat.

La Sindicatura ha analitzat el procediment de tramitació de subvencions i considera comprensible que davant l’enorme dotació i cobertura de projectes, l’Ajuntament hagi escollit el sistema amb l’estàndard de control més rigorós. Però des de la defensoria es vol apel·lar a fer una reflexió sobre si aquest esquema és l’idoni per a projectes més modestos que impulsin les entitats de petit format, per als quals seria suficient un procediment de concurrència no competitiva, o fins i tot, de concessió directa.

En aquesta línia, amb un programa diferenciat i més petit, el calendari es veuria afavorit, ja que es podria resoldre abans. D’aquesta manera, seria més realista que les entitats cobressin durant el primer semestre de l’any, i això sí que suposaria un veritable suport financer.

La missió final de les associacions és promoure la transformació social per aconseguir una societat més justa, humana i sostenible. Ho fan mitjançant projectes sense ànim de lucre, basats en la participació democràtica i voluntària de les persones. Això és el que està en risc quan les administracions públiques no són prou eficaces en la seva funció del foment. Les grans entitats estan altament professionalitzades, però les de petit format funcionen amb pocs recursos i ho compensen amb treball en xarxa i creativitat.

Entre les recomanacions fetes a l’Ajuntament, la Sindicatura destaca la següent:

Recomanar als òrgans gestors de l’Ajuntament de Barcelona que valorin una proposta de programa de subvencions diferenciada per als projectes d’entitats de petit format, incloent-hi les possibilitats següents:

  • Procediment de concessió de concurrència no competitiva.
  • Per als projectes d’especial interès públic, i amb els tràmits legals previs oportuns, concessió directa mitjançant decret (amb o sense formalització de conveni).
  • Possibilitat d’incrementar fins al 80% el percentatge de l’ajut.
  • Possibilitat d’establir sistemes de justificació aleatoris o per mostreig.
  • Possibilitat d’incloure projectes pluriennals, com serien, per exemple, els vinculats al calendari escolar.