La defensoria recorda que existeix un procés legal i assenyala que amenaces com la realitzada per Desokupa generen una despesa pública innecessària

A la Sindicatura de Greuges de Barcelona li preocupa la situació de tensió que s’està vivint en el barri de la Bonanova, després que l’empresa Desokupa, que s’autoqualifica com especialitzada en mediació i desnonaments, anunciés la seva voluntat d’actuar al marge de la llei per desallotjar els edificis el Kubo i la Ruïna.

El Kubo i la Ruïna són dos edificis ocupats des de fa anys i que són majoritàriament propietat de la SAREB, empresa creada precisament per tal de gestionar habitatges afectats per execucions hipotecàries d’entitats bancàries rescatades amb capital públic.

Cal recordar que qualsevol procés de recuperació de la possessió d’immobles té un recorregut legal, que ha de ser executat per les institucions pertinents, i no per particulars. D’aquesta manera es pot garantir la seguretat de les persones i una actuació ajustada a dret.

És important ressaltar que, si no hi ha motius de risc per a la seguretat de les persones que ocupen, el procés per a la recuperació de la possessió d’immobles l’ha d’instar la propietat. En aquest procés pautat jurídicament, intervenen diferents institucions. D’una banda l’autoritat judicial, que ha de dictar l’ordre de llançament i, d’altra banda, els cossos policials, que intervindran per executar l’ordre judicial i garantir la seguretat de les persones. Per tant, en aquest cas, la intervenció en el procés de qualsevol altre agent no està emparada legalment.

El resultat de desafiar als poders públics, amb l’amenaça de procediments de desnonament que s’aparten de l’establert legalment, no només està generant crispació i un trencament no desitjat de la pau social del barri. També està ocasionant una important despesa pública, obligant als cossos de seguretat a dissenyar dispositius específics per evitar enfrontaments i per impedir que l’empresa Desokupa intervingui en un procés que en aquests moments es troba en seu judicial.

Sens dubte, les conseqüències de la provocació irresponsable d’aquesta despesa pública haurien de ser imputables a les persones i actors que han atiat aquest conflicte d’ordre públic.

Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona instem a totes les administracions competents per tal que realitzin les seves funcions amb absoluta coordinació, a fi de gestionar la situació, i aconseguir el restabliment de la pau social al barri.