Vuit anys després de la creació de l’Escola Entença, resta pendent de definir-se la ubicació definitiva i tampoc existeix un calendari d’actuació, malgrat els reclams i la mobilització de la comunitat educativa.

Amb l’objectiu que l’Escola Entença pugui tenir una ubicació definitiva, la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la Síndica de Greuges de Catalunya demanen a l’Ajuntament de Barcelona que concreti la cessió del solar situat sobre el Mercat del Ninot, a la confluència dels carrers de Provença i Casanova, i que és propietat de l’Hospital Clínic.

L’Escola Entença es va crear el curs 2016/2017 i l’emplaçament definitiu havia de ser al recinte de La Model. El juliol de 2017, però, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van informar l’escola de la possibilitat que el seu emplaçament definitiu fos un altre, a l’Escola Industrial. Aquest segon es va descartar per riscos a la salut de l’alumnat, en tant que hi havia una subestació elèctrica. Posteriorment, s’ha treballat amb altres ubicacions, com els jardins Paula Montal, però aquesta opció no complia amb els Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics, i també es va descartar.

L’octubre de 2018 l’Ajuntament va comunicar a l’escola que existia un acord verbal amb la Generalitat perquè la ubicació definitiva de l’escola fos el solar posterior del Mercat del Ninot, que pertanyia a l’Hospital Clínic. Tanmateix, avui dia encara no s’ha concretat definitivament la cessió d’aquest solar.

El 2022 l’Ajuntament va comunicar que l’institut escola que contemplava el Pla Director de La Model era finalment per a l’Escola Xirinacs, que també estava ubicada provisionalment al recinte. Al mateix temps comunicava a l’Escola Entença que el seu emplaçament definitiu no seria a La Model, però es comprometia a buscar-ne un altre.  

Les dues institucions conclouen que la comunitat educativa d’aquest centre ha patit un greuge significatiu des que va crear-se i que les condicions de provisionalitat, perllongades en el temps, poden malmetre el dret a una educació de qualitat i en condicions d’equitat.

Recorden a les administracions implicades que tots els infants tenen dret a rebre una educació de qualitat, tal com preveu l’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Aquesta previsió no només inclou la qualitat del projecte pedagògic del centre o l’ensenyament, sinó també en un sentit global les instal·lacions en les quals es porta a terme. Per tant, els demanen que, sense més dilació i amb la màxima prioritat, determinin una ubicació adequada i definitiva per a aquesta escola.