La Sindicatura de Greuges ha estat investigant la queixa d’un ciutadà respecte un problema de convivència greu que afectava el seu dret a l’habitatge i els drets de la infància.

Fa més de cinc anys que la família, amb una filla i un fill menors d’edat, viuen a un pis de l’habitatge públic de la ciutat, i just al pis de sobre hi viu aquesta persona que, exposen, és molt conflictiva i violenta i genera continus problemes a l’escala.

Tot i que el problema és conegut pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, la família exposa que no se senten escoltats ni protegits, i que tampoc saben si l’IMHAB, que és l’òrgan gestor del parc d’habitatge públic de Barcelona, té capacitat d’actuació sobre aquest ciutadà. En aquest sentit, desconeixen si l’habitatge que ocupa és propietat o de lloguer públic. Sent així, viuen amb por contínua, sorolls, i altres incidents que alteren la pau del seu habitatge i que els fa preocupar per la seguretat dels seus fills.

Actuacions fetes per la Sindicatura

A través de la informació facilitada per l’IMHAB, la Sindicatura ha pogut saber que l’habitatge on resideix la persona que està causant els greus problemes de convivència no pertany al parc públic d’habitatge, ja que va ser venut per escriptura pública el 1992. És per aquest motiu que no ha estat possible una intervenció directa i immediata de l’IMHAB, sinó que els agents competents per donar resposta al conflicte són la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, atès que es tracta d’un assumpte d’ordre públic i seguretat ciutadana.

Davant la persistència de la problemàtica, el desembre de 2021 el ciutadà va sol·licitar un canvi d’habitatge, que va acompanyar d’un informe del centre de serveis socials amb data del novembre d’aquell mateix any. L’informe demanava que es tingués en compte la sol·licitud de reubicació del nucli familiar, atenent que hi havia infants al domicili que es veien directament afectats per la situació.

Per aquests motius, l’IMHAB va decidir iniciar els tràmits per al canvi a un altre habitatge que fos adequat a la seva composició familiar (5 membres) i a la situació de discapacitat d’una de les seves filles.

L’interès superior dels infants i adolescents: principi rector de tota actuació administrativa

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que la tramitació del canvi d’habitatge, tot i que es troba motivat per causes externes a l’àmbit d’actuació de l’IMHAB, suposa una garantia efectiva dels drets dels infants, especialment de l’interès superior de l’infant o adolescent. Aquest és un principi inspirador i fonament de les actuacions públiques, que s’ha d’entendre com una norma a respectar en les decisions administratives. Sent així, la institució supervisora dels drets de ciutadania valora que l’actuació de l’IMHAB en referència a aquesta situació ha estat correcta. Tanmateix, el problema social comunitari de fons continua, ja que no s’han pogut reconduir les conductes incíviques d’aquest ciutadà amb problemes psicosocials que afecten a tota una comunitat i el seu entorn. En aquest sentit, cal continuar intervenint amb altres serveis, especialment els cossos de seguretat, mitjançant actuacions comunitàries, per tal de garantir la seguretat i tranquil·litat de les persones residents.