La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tancat l’actuació d’ofici sobre l’estudi de l’atorgament de llicències de terrasses amb la constatació que el sistema d’assignació d’espais disponibles no està harmonitzat en el conjunt de la ciutat en els casos en què el nombre de sol·licituds supera el de llicències atorgables.

Ara com ara, el Manual operatiu de l’Ordenança de terrasses vigent, més enllà d’establir que la distribució ha de ser igualitària entre concurrents i proporcional a la capacitat del local, no conté cap desenvolupament sobre el procediment específic que ha de regir la distribució equitativa de l’espai en els casos en què el nombre de sol·licituds superi les llicències disponibles. Tampoc consten els criteris que haurien de regir els sortejos que es duen a terme en aquestes situacions.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera imprescindible que es marquin aquests criteris amb una aplicació unitària a tota la ciutat per tal d’evitar que es donin situacions de greuge entre els titulars d’establiments de restauració en funció dels districtes on es trobin. No pot deixar-se de banda que aquest sector aporta molts llocs de treball a la nostra ciutat i ha estat un dels més castigats pels efectes de la Covid-19.

L’origen de l’actuació d’ofici

Durant els anys 2017, 2018 i 2019, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va ser receptora de diverses queixes dels establiments de restauració dels carrers Blai i Blesa (districte de Sants-Montjuïc) pel que consideraven una manca d’equitat en l’assignació de les terrasses. El problema sorgia quan l’Ajuntament decidia que en alguns trams del carrer la selecció dels titulars de terrasses es faria per sorteig donada la concurrència de sol·licituds.

Els titulars dels establiments de restauració sol·licitaven que, en cas de no ser possible una redistribució de les taules totals com havien demanat els locals afectats per tal que cap restaurador es quedi sense terrassa, almenys canviessin les condicions del sorteig, de manera que els establiments que ja han patit les conseqüències econòmiques que suposa quedar-se un any sense terrassa, no puguin repetir la mateixa situació l’any següent.

En aquell moment, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ja va traslladar al consistori que la manera en què es realitzava el sorteig per a l’atorgament de les autoritzacions de les terrasses als establiments del carrer Blai incomplia l’obligació legal de distribuir de forma equitativa l’espai susceptible d’ocupació que estableix el Reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya, i infringia els principis d’igualtat i proporcionalitat als quals fa referència el Manual operatiu de l’Ordenança de terrasses.

Per aquest motiu, la Sindicatura va iniciar una actuació d’ofici amb l’objectiu de comparar les condicions en què s’executen els sortejos per l’atorgament de les autoritzacions de terrasses a tota la ciutat quan hi ha concurrència de sol·licituds, així com va recomanar concretament al Districte de Sants-Montjuïc que cerqués i apliqués un procediment legal per tal que l’assignació de les autoritzacions de les terrasses al carrer Blai fos justa i equitativa.

La normativa vinculada

Cal conèixer la normativa vinculada a l’assignació i ubicació de terrasses que impera a la ciutat per tal d’analitzar la situació. Primerament hi ha l’Ordenança de Terrasses, aprovada el 20 de desembre de 2013 i amb posteriors modificacions els anys 2016 i 2018. Aquesta disposició va acompanyada del Manual operatiu de l’Ordenança de Terrasses de Barcelona, que desplega l’aplicació d’aquesta ordenança.

També cal citar que el carrer motiu de queixa compta amb l’Ordenació Singular de les Terrasses del carrer Blai i Blesa, aprovada el gener de 2016, que determina els criteris ordenadors de l’espai que han de regir per la concessió de llicències per a la instal·lació de terrasses en el carrer Blai i Blesa.

El 23 de setembre de 2021 va aprovar-se inicialment una nova modificació de l’Ordenança de Terrasses, inspirada en les mesures extraordinàries per la crisi sanitària de la Covid-19. La previsió d’entrada en vigor és el pròxim 1 de gener de 2022 i compta amb dues novetats: les regles per a l’assignació dels espais es concretaran per decret de la Comissió de Govern i dona un termini de sis mesos per a l’aprovació d’un manual operatiu que fixi els criteris de tramitació de les llicències.

La manca d’equitat en el carrer Blai i les propostes de millora de la Sindicatura

Arran de l’actuació d’ofici, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va copsar la situació de manca d’equitat que s’estava produint en els carrers Blai i Blesa mitjançant l’aplicació del sistema de sorteig.

Quan la Sindicatura de Greuges de Barcelona va dirigir-se al Districte de Sants Montjuïc durant els anys 2018 i 2019 per proposar accions de millora que permetessin més igualtat en la distribució de terrasses, el districte va argumentar que l’Ordenació Singular de les Terrasses dels carrers Blai i Blesa havia estat impugnada en seu judicial contenciosa administrativa i això impedia la seva modificació. Des de la Sindicatura ja va manifestar-se que l’objecte de litigi (que feia referència als horaris) no afectava la distribució de mòduls, i per tant, no hi havia cap obstacle per a la modificació d’aquell apartat.  

Durant aquells anys, el conjunt dels establiments de restauració que sol·licitaven terrassa van traslladar al Districte la proposta acordada entre ells de repartir equitativament el nombre de taules en els respectius mòduls i trams de carrer, o bé excloure’ls del sorteig si el resultat d’aquest els hagués perjudicat l’any anterior. El Districte de Sants-Montjuïc no va acceptar la pretensió formulada pels interessats al·legant que això alteraria una disposició de caràcter general i que esdevenia inviable, ja que aquest fet generaria unes situacions de privilegi no justificables. Altra vegada, la Sindicatura de Greuges de Barcelona no va compartir la motivació del Districte i va insistir en l’aplicació d’un procediment legal per tal que l’assignació de les autoritzacions de les terrasses del carrer Blai fos justa i equitativa, tal com disposa el Manual operatiu de terrasses.

Davant la rigidesa del posicionament del Districte de Sants-Montjuïc, la Sindicatura de Greuges de Barcelona vol recordar que l’ordenament jurídic preveu mecanismes per tal de modificar aquelles normes quan de la seva aplicació en derivi una situació injusta, com ha estat el cas de l’Ordenació Singular de les Terrasses dels carrers Blai i Blesa. De fet, en la modificació de l’Ordenança de Terrasses de l’any 2018 citada anteriorment, es recollia la possibilitat que, durant la vigència de les ordenacions singulars l’Ajuntament pogués modificar-les, opció que el Districte tampoc va considerar.

Actuacions més justes a la plaça de Masadas i la rambla del Poblenou

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha treballat aquesta actuació d’ofici fent una comparativa entre la situació dels carrers Blai i Blesa amb alguns emplaçaments similars en altres districtes de la ciutat que també disposen d’ordenacions singulars.

Per exemple, en el cas de la plaça de Masadas s’estableix una adjudicació igualitària per a cada operador. Els mòduls sobrants es reparteixen entre els establiments que disposen de més serveis (sanitaris i accessibilitat). En el cas d’igualtat de condicions entre aquells establiments que hi opten, s’assignen mitjançant sorteig, amb una adjudicació temporal per anys alternativament entre els establiments amb les mateixes condicions.

Una altra solució que es recull a la rambla del Poblenou és la d’assignar la distribució igualitària entre els concurrents en mòduls de dues taules, i els mòduls restants adjudicar-los en gradació en funció de l’aforament a l’interior del local. D’aquesta forma difícilment cap titular d’un establiment de restauració resta exclòs d’assignació de terrassa. Els districtes on s’ubiquen aquests dos espais, en casos de concurrència de sol·licituds, fan una distribució equitativa entre els sol·licitants i utilitzen el sorteig de manera residual, únicament en aquells supòsits en què no puguin aplicar-se altres fórmules d’assignació. Aquests criteris tenen un component objectiu  que necessàriament ha de portar a la solució d’un repartiment equitatiu entre tots aquells operadors susceptibles d’obtenir una llicència. Per tant, no deixa a la sort d’un sorteig la possibilitat de disposar de l’espai en igualtat de condicions que la resta d’operadors que reuneixen els requisits per a l’obtenció de l’autorització municipal.