Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una convivència pacífica (molèsties ocasionades per una activitat de restauració)


21/08/2022