Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (transparència i accés a la informació)


21/08/2022