Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (taxes, tributs i preus públics)


21/08/2022