Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb l’atenció rebuda)


8/08/2022