Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Llicències i activitats (molèsties ocasionades per una activitat de forn i despatx de pa)


8/08/2022