Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Espai públic (cessió d’un espai públic a favor d’un club esportiu)


8/08/2022