La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha advertit al Districte de l’Eixample de la necessitat de tramitar els procediments d’intervenció, com per exemple les llicències d’obres, d’acord amb els processos establerts i dins dels terminis que a aquest efecte s’estableixen.

El mes de juliol d’enguany el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (coac) ha publicat un estudi en què ha mostrat la seva preocupació per l’augment en l’endarreriment de la concessió de llicències d’obres arreu del territori català. El COAC considera que s’ha produït un “clar empitjorament” en els últims anys. En aquest sentit, exposa que el temps d’espera entre la presentació de la llicència i la concessió oscil·la de mitjana al voltant dels 7,4 mesos; per sobre dels 5,6 mesos registrats el 2019.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona també és coneixedora d’aquesta realitat a la nostra ciutat, on fins i tot ha copsat períodes de més de 20 mesos sense resoldre una llicència d’obres. “És un termini absolutament excessiu i supera àmpliament el que està previst en la normativa, ja que l’article 26 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) estableix el termini per resoldre en dos mesos en els procediments generals, i en tres mesos en aquells procediments que requereixin informes preceptius d’altres serveis”, ha manifestat la defensora de la ciutadania barcelonina, Maria Assumpció Vilà.

Aquesta Sindicatura és conscient de la sobrecàrrega de feina que des de fa anys tenen els serveis de llicències i inspeccions dels districtes, així com llurs serveis jurídics. Tot i que evidentment això no serveix per excusar el compliment correcte de la normativa, com ja hem dit en anteriors ocasions, és imprescindible que aquests serveis estiguin dotats de personal suficient i de les eines adequades per tramitar de manera àgil i eficient els procediments dels quals són responsables.