L’origen d’aquesta actuació rau en la queixa d’un ciutadà a la Sindicatura, tot afirmant que la neteja efectuada pels serveis municipals és insuficient, fet que genera cert malestar entre el veïnat.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha copsat com en el carrer Nou de la Rambla, especialment en el tram comprès entre els carrers Piqué i Vila i Vilà, s’hi acumula més brutícia que a altres carrers de l’entorn. Una de les causes, entre altres factors, és la pressió turística que pateix la zona.

Com actua la Sindicatura davant d’aquests casos?

Per tal de valorar la situació, des de la defensoria de la ciutadania barcelonina es va demanar a la Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica informació en relació amb la queixa presentada. Aquesta informació ha trigat més de 16 mesos en ser facilitada, fet que supera amb escreix el que pot considerar-se un temps raonable d’acord amb els principis d’eficiència i bona administració amb què han de regir-se els serveis municipals, i incompleix el deure de col·laboració.

El consistori admet haver rebut, des del juny de 2022, força reclamacions per part de la persona afectada, però assegura haver respost a la majoria de les comunicacions informant-lo de les actuacions dutes a terme en cada cas i de les tasques de neteja programades de manera regular en el carrer.

A les tasques programades setmanalment s’hi ha afegit l’actuació de les brigades de barri per tal de millorar la qualitat de la neteja en els punts on s’acostuma a acumular més brutícia. També es duen a terme intervencions de seguiment per comprovar i valorar si els serveis de neteja estan ben dimensionats, i si les tasques s’executen correctament. En cas que no sigui així, s’apliquen noves mesures per adequar-les.

L’Ajuntament informa que cal tenir present que en el tram del carrer Nou de la Rambla objecte de la queixa hi ha una gran quantitat de locals d’oci nocturn i de restauració, així com un elevat nombre de persones en situació de sensellarisme. Alhora, les obres d’urbanització del carrer Piqué van obligar a desplaçar durant un temps els contenidors de recollida d’escombraries, i van comportar alguns actes incívics pel que fa al dipòsit de deixalles i residus de materials d’obra de manera inadequada.

En aquest sentit, la Sindicatura és conscient de la complexitat de la neteja i el manteniment de les vies i els espais públics de la ciutat. Certs emplaçaments resulten més difícils de preservar en condicions òptimes de salubritat per diverses circumstàncies que, en moltes ocasions, tenen a veure amb el comportament ciutadà.

Des de la Sindicatura de Greuges recordem que totes les persones tenen l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat, tot respectant-ne el dret que també tenen els altres ciutadans d’usar-los i gaudir-los. Alhora, és competència de l’Ajuntament promoure accions cíviques que constitueixin un exemple de convivència i perseguir les actuacions de qui pertorbi indegudament la vida quotidiana.

La resolució de la Sindicatura

D’acord amb tot el que s’ha exposat, la Sindicatura considera que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una planificació de neteja que té en compte els usos i necessitats de cada zona, i que treballa amb diversos processos d’implicació ciutadana basats en la corresponsabilitat per fer més incidència en determinades zones de la ciutat.

A més, al llarg dels darrers anys ha desenvolupat diverses campanyes i actuacions per tal de promoure el civisme. En aquest sentit, es recomana a la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus que continuï fent seguiment de les condicions de neteja en el tram del carrer Nou de la Rambla i que valori la conveniència de dur a terme una campanya específica de conscienciació ciutadana en aquest barri.

I és que la neteja i el civisme han de continuar millorant, però en la majoria d’ocasions la responsabilitat recau en els ciutadans, qui, amb el seu comportament i hàbits cívics, han de facilitar l’hegemonia social i el mínim d’intervenció possible dels serveis municipals.