El síndic


El síndic de greuges de Barcelona és, des de l’octubre del 2021, en David Bondia. El defensor de la ciutadania barcelonina va ser nomenat en el plenari del Consell Municipal del 29 de setembre de 2021, una vegada conclòs el procés de suport ciutadà en què podia participar la població empadronada a Barcelona major de 16 anys i totes les entitats que figuren inscrites en el registre d’entitats municipals. Va prendre possessió del càrrec el dia 6 d’octubre del 2021.

Entre el 15 de gener i el 15 de març de 2021, les entitats inscrites en el fitxer municipal van presentar fins a vuit candidatures per a nou síndic o nova síndica de greuges de Barcelona. A partir del 15 d’abril, i amb un mes de duració, va dur-se a terme la fase de suport ciutadà, en què tant ciutadania com entitats van participar i van poder votar per aquella opció desitjada. Cal recordar que aquesta votació no és vinculant i finalment és el plenari del Consell Municipal qui decideix la nova persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Finalment, i després de la votació dels diferents grups municipals, en David Bondia va ser elegit nou síndic de greuges de Barcelona.

David Bondia ha estat president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, membre del Patronat de la Fundació Solidaritat UB i de l’equip de treball del Mecanisme Català per la Prevenció de la Tortura. També ha format part del Comitè Executiu de la Xarxa EUROMED-Rights, i ha estat vicepresident de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (encarregada de l’elaboració del primer Pla de Drets Humans de Catalunya) i vocal del Consell Català de Foment de la Pau. Ha participat com a expert en diverses missions internacionals amb la UE, l’AECID, el Consell d’Europa i el PNUD.

També exerceix com a professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona. Com a acadèmic especialitzat en drets humans, ha estat convidat a participar en diverses universitats d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.

La seva activitat investigadora s’ha centrat en la protecció internacional i els mecanismes nacionals i de proximitat de garantia de drets humans. Com a jurista especialitzat en drets humans en l’àmbit local, ha estat vinculat des dels seus orígens a la redacció i aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, participant en grups de treball i assessorant sindicatures locals, al Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals, així com a diversos municipis.

Per desenvolupar les seves funcions, el síndic de greuges treballa amb una adjunta i un equip multidisciplinari d’assessors i tècnics.

*Fotografia de Martí Petit.

Adjunta al síndic de greuges

El Plenari del Consell Municipal va aprovar el 28 de febrer del 2022 el nomenament d’Eva García Chueca com a nova adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Eva Garcia Chueca és jurista, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (2004). Compta amb un Màster Europeu en Drets Humans i Democratització per l’European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (2005), i un Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i política per la Universitat de Barcelona (2010). També és Doctora Cum Laude en Postcolonialismes i Ciutadania Global per la Universitat de Coïmbra.

Quant a la seva vessant professional, ha estat investigadora sènior del programa Ciutats Globals del CIDOB des de 2017. De 2011 a 2018 també va exercir com a investigadora en el Centre d’Estudis Socials (CES) de la Universitat de Coïmbra. Durant deu anys, va formar part de Ciutats i Governs Locals Units, des d’on va assessorar a ciutats de tot el món en matèria de drets humans, polítiques socials i de participació ciutadana. Anteriorment, va treballar per la Diputació de Barcelona en projectes de drets humans.

Durant la seva trajectòria, ha combinat la praxis professional i la recerca amb la docència en diversos centres universitaris. Les seves principals àrees de treball han estat els drets humans, el dret a la ciutat, les polítiques urbanes, la inclusió social, la participació ciutadana, els estudis postcolonials i els feminismes.