Després que un ciutadà traslladés la impossibilitat de pagar l’escola bressol municipal amb un compte bancari europeu, la síndica de greuges de Barcelona ha analitzat la gestió de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i ha recordat l’obligació de complir amb el Reglament UE 260/2012 per tal d’ajustar-se a la normativa SEPA d’homogeneïtzació de pagaments a tota Europa.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tingut coneixement d’aquesta situació gràcies a una família que manifesta la seva disconformitat amb l’escola bressol municipal on té inscrit el seu fill, ja que no accepten un compte bancari italià per domiciliar les despeses mensuals de l’escolarització del menor.

La resposta de l’IMEB a aquesta problemàtica

L’IMEB ens informa que la forma de cobrament és la domiciliació bancària, per la qual cosa la família ha de facilitar en el moment de la matrícula el document SEPA degudament signat on aparegui el compte corrent de 24 dígits, d’acord amb la regulació SEPA que correspon a l’Estat espanyol.

El problema rau que, per motius tècnics, l’aplicació de gestió i administració de les escoles bressol públiques de Barcelona només admet codis IBAN de bancs espanyols, que disposin de 24 dígits. Cada país emet codis IBAN diferents, fet que impossibilita el correcte funcionament del sistema pel fet de disposar d’un diferent nombre de dígits. L’IMEB afegeix que no està previst resoldre aquesta irregularitat per adequar-se a la normativa europea.

La valoració de la síndica

El SEPA és l’àrea on els ciutadans, empreses, administracions públiques i altres agents econòmics, poden fer pagaments electrònics en euros a Europa, a l’interior i l’exterior de les fronteres nacionals de cada país. La seva finalitat és homogeneïtzar els pagaments que no es facin en efectiu entre els països que integren la zona SEPA, atenent un únic conjunt d’estàndards i normes establertes pel Reglament UE 260/2012, de 14 de març.

El Reglament de la UE és aplicable de forma automàtica i obligatòria per a tots els països de la Unió Europea des de la seva entrada en vigor i inclou les administracions públiques quan actuïn com a usuàries de serveis de pagament, com és el cas de les escoles bressol municipals.

L’article 9 d’aquest Reglament estableix el dret dels consumidors de no haver d’especificar l’estat on es té el compte en el qual es vol fer la domiciliació bancària. Això suposa que les empreses de serveis i les administracions públiques tenen l’obligació d’acceptar qualsevol compte bancari IBAN, sense que la persona titular del compte pugui ser discriminada en funció de si es tracta d’un compte nacional o de qualsevol altre país de la zona SEPA, com és el cas d’Itàlia. Si no és així, les administracions de consum poden estimar aquest incompliment com una irregularitat que pot ser sancionada.

En aquest sentit, el 14 de maig de 2020 la Comissió Europea va decidir enviar una carta de notificació formal a Espanya perquè apliqui correctament el Reglament SEPA basada en el fet que la legislació fiscal espanyola impedeix als ciutadans pagar els seus impostos a través de dèbits directes si el seu compte bancari és un compte d’un banc estranger. La normativa espanyola estableix que el proveïdor del servei de pagament d’un ciutadà necessita ser autoritzat per les autoritats espanyoles com a “entitat col·laboradora”. A la pràctica, aquest fet dificulta molt als proveïdors de serveis poder establir-se per a realitzar-ho. Per tant, la normativa espanyola impedeix la utilització de comptes bancaris de fora d’Espanya, fet contrari al que preveu el Reglament SEPA 260/2012.  

L’IMEB addueix que per motius tècnics de l’aplicació no pot domiciliar els rebuts de les escoles bressol municipals en un compte radicat a Itàlia. Cal destacar que el Reglament UE 260/2012 estableix, a l’article 4.3, que el processament de transferències i càrrecs domiciliats no s’haurà de veure dificultat per obstacles tècnics.

L’IMEB també manifesta que, per motius econòmics i legals, en casos d’impagament o devolució de rebuts de preus públics, és l’Institut Municipal d’Hisenda qui s’encarrega del cobrament de les quotes, des d’on poden actuar arribant fins i tot a l’embargament de comptes. Pel que fa a aquesta qüestió, la Sindicatura de Greuges de Barcelona té constància que des del mateix Institut Municipal d’Hisenda s’ha fet la domiciliació d’impostos en comptes bancaris de la zona SEPA, sense que hagi estat cap impediment una hipotètica dificultat de gestió futura en cas d’impagament.