La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha registrat en el Parlament de Catalunya el dictamen que ha elaborat sobre la proposició de Llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme.

El sensellarisme afecta de manera especial a Barcelona, que concentra gairebé la meitat de les persones sense llar de Catalunya. Tenint en compte l’impacte que té aquest fenomen social a la ciutat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha considerat oportú fer diverses aportacions sobre una llei que determinarà de manera significativa les obligacions de l’Ajuntament en aquesta matèria.

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha destacat la rellevància d’aquesta proposició de llei: “Des de la Sindicatura celebrem aquesta iniciativa legislativa davant la necessitat d’aprofundir en una problemàtica sovint invisibilitzada i insuficientment abordada per les administracions competents”.

Entre altres, en aquest dictamen la Sindicatura demana un rol més rellevant de les persones en situació de sensellarisme en l’elaboració de l’articulat de la llei; garantir la mirada interseccional en l’abordatge del sensellarisme, així com els recursos adaptats a les diferents necessitats; incloure la responsabilitat de les empreses adjudicatàries de contractes de serveis a les persones sense llar; el paper de les entitats en l’acreditació de residència per empadronar sense domicili fix; la prevenció de conductes aporofòbiques del personal de les administracions públiques, o amplificar l’atenció, l’assessorament i l’acompanyament jurídic més enllà dels delictes d’aporofòbia.

La Sindicatura també trasllada la importància de què la llei vagi acompanyada d’una campanya de conscienciació social vers les persones sense llar, alhora que reclama no utilitzar terminologia com beneficiari, concepte assistencialista que allunya el concepte de persones com a subjectes de ple dret.

La Sindicatura, molt implicada en la garantia dels drets de les persones sense llar

La defensoria de la ciutadania barcelonina compta amb expertesa en la garantia dels drets de les persones sense llar, desenvolupada a partir de la supervisió de l’actuació municipal al llarg de dues dècades i del diàleg amb les entitats locals que atenen aquest sector de la població.

En aquesta línia, l’any 2020 va publicar-se una actuació d’ofici sobre El sensellarisme a la ciutat de Barcelona, que dirigeix una sèrie de recomanacions a l’Ajuntament per abordar aquest fenomen social.

El rol de les sindicatures locals en la supervisió del compliment del desplegament de la llei

L’interès legítim de la Sindicatura de Greuges de Barcelona en fer aportacions a la proposició de Llei està directament relacionat amb què l’articulat atribueix diverses funcions a les defensories locals.

La tasca de les sindicatures locals pot ser cabdal en la defensa dels drets de les persones sense llar i, per aquest motiu, la Sindicatura ha fet arribar diverses propostes que contribueixin a dotar-les del rol que entenem que haurien de tenir en aquesta matèria.   

El síndic Bondia ha manifestat que “a partir de la defensa dels drets de la ciutadania que exercim en l’àmbit municipal, és necessari fer arribar la nostra veu per tal que les noves funcions que ens seran atribuïdes tinguin la claredat suficient i siguin concebudes amb l’amplitud necessària”.