Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (llicències d’obres)


8/08/2022