Qui pot presentar una queixa?


Qui

Pot presentar una queixa qualsevol persona física o jurídica, veïna de Barcelona o que estigui de pas per la ciutat, i hagi tingut un problema amb els serveis municipals, amb independència de la seva nacionalitat, edat i situació legal.

Quan

Pot presentar-se una queixa si es considera que l’Administració municipal impedeix o dificulta l’exercici legítim dels teus drets fonamentals.

Es pot presentar una queixa després d’haver reclamat a l’òrgan o servei implicat i no haver obtingut resposta o solució. També quan es consideri que la resposta no té una motivació suficient o bé que s’ha comès un error o arbitrarietat en l’aplicació de les normes legals.

El síndic de greuges també supervisa si els òrgans i els serveis de l’Ajuntament han actuat correctament o bé si han comès algun error o arbitrarietat.

Com

Els assumptes en què pot intervenir el síndic de greuges són gairebé tots els que afecten la vida diària dels ciutadans i ciutadanes i que tenen a veure amb els serveis municipals: seguretat ciutadana, transports, neteja, paisatge urbà, serveis socials, habitatge, escolarització, prestacions de la Llei de dependència, salut ambiental, Guàrdia Urbana, cementiris, llicències d’activitat econòmica, tributs, civisme, participació, immigració, oci i lleure, assignació equitativa de recursos, urbanisme, etc.

L’actuació del síndic sempre és confidencial. Les dades que presenta una persona quan formula una queixa són reservades, menys en els casos en què hi hagi una renúncia expressa per part del reclamant.