Què és la institució de la Sindicatura de Greuges de Barcelona?


La institució de la Sindicatura de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal complementari de l’administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, així com de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

La base legal de la institució es troba en la Llei municipal i de règim local de Catalunya del 2003, any en què va ser implantada a l’Ajuntament de Barcelona i establert el seu reglament. El Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Reglament de la Sindicatura de Greuges el dia 21 de març de 2003, i més tard, amb data de 19 de gener de 2005, van reglamentar-se els aspectes complementaris de l’organització i el seu funcionament.

La Sindicatura de Greuges va ser inclosa a la Carta Municipal de Barcelona el 23 de desembre de 2014. Amb la incorporació a la Carta Municipal, la Sindicatura ha quedat reconeguda per llei. Així, la regulació d’aquesta figura, més enllà del seu Reglament orgànic, permet el ple reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva causa per una institució independent, propera i objectiva, que es pronunciarà en termes de dret i d’equitat sobre la seva reclamació.

L’actual síndic de greuges de Barcelona és en David Bondia, qui va ser nomenat el 29 de setembre del 2021 pel Plenari del Consell Municipal. Bondia va prendre possessió del seu càrrec el 6 d’octubre del 2021 per exercir el mandat de supervisar l’administració municipal de forma independent i objectiva per un període de cinc anys. Anteriorment, la ciutat de Barcelona havia comptat amb dues síndiques: Pilar Malla (2005-2010) i Maria Assumpció Vilà (2010-2021).