Normativa reguladora

Reglament Sindicatura de Greuges de Barcelona (2003)

...

Aspectes complementaris de l'organització i funcionament Sindicatura Greuges Barcelona (2005)

...

Incorporació de la Sindicatura de Greuges de Barcelona a la Carta Municipal (2014, Títol IX, art 143)

...

Marc jurídic de l’ombudsman

Resolució 1959 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb la institució de l'Ombudsman (2013)

Dictamen Comite Regions Europees. Recomana la cooperació entre entitats europees i ombudsman locals

Protecció i promoció ombudsman.

Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia, 2019).

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

...

DL 2-2003 que modifica la Llei municipal i de Règim local de Catalunya del 1987. Articles 44, 48 i 56.

...

Estatut d'Autonomia de Catalunya

Article 78 parla de les relacions del Síndic amb les defensories locals

Llei 24.2009 del Síndic de Greuges

Article 80 parla de la relació amb els defensors locals

Llei 14.2010 dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència

Article 17 reconeix el paper dels síndics locals.

Marc jurídic dels drets

Constitució Espanyola

Títol I (capitols 2 i 3). Lectura fàcil.

Estatut d'Autonomia de Catalunya

Articles 15 a 54 sobre drets i deures

Declaració Universal dels Drets Humans

Lectura Fàcil (Paris, 1948)

Pacte Internacional de Drets civils i polítics

Nova York, 1966

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals

Nova York, 1966

Carta drets fonamentals Unió Europea

...

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

...

Carta de drets i deures de la ciutadania de Barcelona

...

Llei municipal i de Règim local de Catalunya del 1987

Article 43