Compromís amb l’Agenda 2030 i els ODS


L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’anomenada Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un ambiciós pla universal que pretén fer realitat els drets humans de totes les persones. Es concreta mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que reflecteixen directament o indirectament les normes de drets humans centrant-se en tres eixos (l’econòmic, el social i l’ambiental), i que a la vegada es defineixen en 169 metes a assolir.

L’Agenda 2030 i els drets humans estan interconnectats i estretament units. Per exemple, diversos objectius posen el focus en àrees importants dels Drets econòmics, socials i culturals, com la pobresa (Objectiu 1), l’alimentació i la nutrició (Objectiu 2), la salut (Objectiu 3), l’educació (Objectiu 4), l’aigua i el sanejament (Objectiu 6). La no discriminació es veu reflectida mitjançant la igualtat de gènere (Objectiu 5). La inclusió social i la igualtat de drets i oportunitats (Objectiu 10). El dret a l’habitatge, als espais inclusius i la qualitat de vida a les ciutats (Objectiu 11). D’altra banda, els objectius per al medi ambient, el canvi climàtic i els recursos naturals (Objectius 12, 13, 14 i 15) també estan relacionats amb el gaudi dels drets humans.

Finalment, els ODS inclouen un objectiu sobre institucions responsables i inclusives i l’accés a la justícia per a tots (Objectiu 16), el qual es relaciona amb normes i principis importants dels drets humans (inclou metes relacionades amb l’accés a la informació i la protecció de les llibertats fonamentals, la participació en la presa de decisions, i les lleis i polítiques no discriminatòries).

Això és especialment pertinent. Si bé l’Agenda 2030 no és un instrument jurídicament vinculant, les convencions i els pactes internacionals de drets humans sí ho són, sent aquests un dels principals marcs que fonamenta l’actuació de la Sindicatura.

L’èxit de l’Agenda 2030 exigeix un sistema de governança multinivell que vincula, entre altres, al govern local, entès com a agent responsable, però alhora estableix la necessitat de generar una xarxa d’aliances per impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Per tant, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, com a institució garant dels Drets Fonamentals i les Llibertats públiques a la ciutat, cobra un paper important com a instrument que impulsa, mitjançant les seves actuacions i recomanacions, l’acompliment dels objectius marcats per l’agenda 2030.