Com es tramita una queixa


Una vegada rebuda la sol·licitud, la Sindicatura de Greuges de Barcelona envia un justificant de recepció a la persona remitent i informa de si la queixa s’ha admès a tràmit o no, del procediment que seguirà, i si requereix informació complementària.

L’admissió a tràmit significa que el síndic, després d’haver estudiat el cas i la documentació aportada, decideix investigar per aclarir les causes del problema o els possibles errors, si s’escau, i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-ho.

En el procés d’investigació, el síndic pot demanar informe o còpia de l’expedient municipal. També pot demanar informació a altres serveis per tal d’aplegar tota la informació rellevant i decidir sobre la queixa amb ple coneixement de les circumstàncies concurrents i de la legislació aplicable al cas.

En tots els casos, les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.

Si la queixa no s’admet a tràmit, s’informa d’aquest fet la persona interessada per escrit i se li suggereixen, si és possible, altres vies perquè intenti solucionar el problema.

Les resolucions de la Sindicatura de Greuges de Barcelona no modifiquen ni anul·len actes administratius, ni poden ser objecte de recurs. No obstant això, la intervenció del síndic pot promoure que l’Administració revisi els seus actes i detecti possibles errors, retards, omissions o incompliments en la tramitació i/o resolució dels expedients.