Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret als serveis de protecció social (serveis socials bàsics)


4/10/2022